Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

System zielonych inwestycji - GIS

NFOŚiGW

"Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, szczecineckiego i wałeckiego"


Program Priorytetowy
System zielonych inwestycji
Część 1) - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej


Opis projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji kwalifikujących się w ramach działania obiektów użyteczności publicznej znajdujących się na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, wałeckiego, szczecineckiego. W projekcie uczestniczy 5 partnerów – jednostek samorządu terytorialnego: powiat białogardzki, powiat drawski, powiat wałecki, powiat szczecinecki oraz gmina Biały Bór. Łącznie termomodernizacji poddanych zostanie 18 obiektów. 
Zgodnie z zapisami konkursu projekt będzie realizowany w latach 2011-2012. Realizacja projektu przyczyni się do kompleksowego rozwiązania problemów funkcjonowania infrastruktury budynków użyteczności publicznej na obszarze funkcjonowania gmin biorących udział w projekcie. W obiektach poddanych termomodernizacji wypełniane są funkcje edukacji, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. 
Zakres zadania stanowi uzupełnienie do realizowanego w ramach działania 9.3 POIiŚ projektu „Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego”. 
Powiat Szczecinecki – lider projektu posiada duże doświadczenie we wdrażaniu projektów finansowanych ze środków UE. Zrealizował następujące projekty współfinansowane ze środków UE: - PHARE 2003 SSG „Aktywizacja rozwoju gospodarczego regionu szczecineckiego”, wartość projektu - 2 777 719,21 EURO, w tym udział funduszu Wspólnot Europejskich - 1 858 326,22 EURO; - Działanie 1.1 ZPORR „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – „Przebudowa ulicy 28 Lutego w Szczecinku” Wartość projektu 3.380.851,28 zł (w tym z UE 2.535.638,46 zł), - Działanie 2.2 ZPORR „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”: „Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Szczecineckiego” rok 2004/2005, kwota 1.254.000,00 zł, „Program stypendialny dla studentów Powiatu Szczecineckiego” rok 2004/2005, kwota 169.000,00 zł, „Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Szczecineckiego” rok 2005/2006, kwota 1.288.000,00 zł, „Program stypendialny dla studentów Powiatu Szczecineckiego” rok 2005/2006,kwota 166.000,00 zł, „Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Szczecineckiego” rok 2006/2007, kwota 693.792,86 zł, „Program stypendialny dla studentów Powiatu Szczecineckiego” rok 2006/2007, kwota 79.540,00 zł; - Działanie 3.3 ZPORR: „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Adaptacja i modernizacja obiektów poszpitalnych na Ośrodek dla Osób Chorych na SM w Bornem Sulinowie”. Wartość projektu 8.633.981,01 zł (w tym z UE 3.354.834,83 zł). W chwili obecnej lider projektu jest również liderem projektu realizowanego w ramach działania 9.3 POIiŚ. 
Przedmiotowy projekt, zgodnie z danymi zawartymi w audytach energetycznych ww. 18 budynków, obejmie swym oddziaływaniem 2 072 osoby(pracowników ww. obiektów oraz osoby korzystające z infrastruktury). Powierzchnia całkowita wszystkich budynków zamknęła się na poziomie42 960,43 m2, co daje wyobrażenie o skali projektu. 
Zgodnie z zaproponowanymi przez audytorów energetycznych rozwiązaniami, łączna powierzchnia ociepleń ścian zewnętrznych i szczytowych, stropodachów sięgnie 38 277,59 m2, a łączna powierzchnia wymienionych okien i drzwi 2 800,00 m2.

ZAKRES GEOGRAFICZNY PROJEKTU:

Lokalizacja projektu – projekt zostanie zrealizowany w województwie zachodniopomorskim, podregionie koszalińskim, na terenie powiatów białogardzkiego, drawskiego, szczecineckiego, wałeckiego oraz na terenie Gminy Biały Bór. 

Lokalizacja inwestycji – inwestycje będą realizowane na terenie powiatów i gmin biorących udział w projekcie, tj. na terenie następujących powiatów i gmin: powiat szczecinecki, miasto Szczecinek, gmina Borne Sulinowo, gmina Biały Bór – Sępolno Wielkie; powiat białogardzki, miasto Białogard, gmina Tychowo, powiat drawski, miasto Drawsko Pomorskie, powiat wałecki, miasto Wałcz.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROJEKTU:

Projekt zakłada dokonanie kompleksowej termomodernizacji zgodnie z wariatami optymalnymi audytów, projektami budowlanymi oraz opisem uzgodnionym przez strony porozumienia. W ramach prac dokonane zostaną docieplenia obiektów poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropów i stropodachów, wymiany okien i drzwi zewnętrznych, modernizacje instalacji ciepłej wody i centralnego ogrzewania, zmiana systemów grzewczych, wymianę części oświetlenia elektrycznego, zastosowanie kolektorów słonecznych.
Budynki przeznaczone do termomodernizacji generują duże straty w postaci energii oraz wysokie koszty eksploatacji. 
W ramach projektu podjęte będą następujące działania:

  1. przeprowadzenie przetargów nieograniczonych na realizację (przewiduje się, że każda ze stron (partnerzy) przeprowadzi osobne postępowania przetargowe w odniesieniu obiektów własnych – tryb taki wynika z faktu ograniczonego rynku firm budowlanych, istnieje również możliwość połączenia zamówień dotyczących zadań każdego z partnerów,
  2. realizacja prac termomodernizacyjnych,
  3. promocja projektu.

ZAKRES PODMIOTOWY PROJEKTU: 
Struktura i sposób zarządzania projektem w fazie jego realizacji i po zakończeniu:

Liderem projektu jest powiat szczecinecki. Lider jest stroną umowy o dofinansowanie w formie dotacji i pożyczek dla powiatu szczecineckiego i jest odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu. Dokumentacja projektu będzie przechowywana w siedzibie Lidera, natomiast Partnerzy będą przechowywać dokumentację źródłową dotyczącą zakresów własnych działań w realizacji projektu. Partnerzy uczestniczący w projekcie, zobowiązani będą w ramach dotrzymania warunków trwałości projektu utrzymywać w należytym stanie środki trwałe nabyte w związku z realizacją projektu oraz ponosić na nie nakłady. W terminie 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, nakłady te będą monitorowane przez Lidera. Środki te w terminie 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu nie będą mogły być zbyte. W obiektach poddanych termomodernizacji zostaną utrzymane funkcje użyteczności publicznej wskazane we wniosku o dofinansowanie. 

Lider zapewni również zespół osób, które będą odpowiedzialne w szczególności za przepływy finansowe i rozliczenie finansowe projektu, za nadzór nad prawidłową realizacją projektu od strony prawnej, w szczególności procedurami zamówień publicznych. 
Ponadto u każdego z Partnerów zostanie wskazana osoba koordynująca realizację zadań na poziomie Partnera, która będzie m.in. odpowiedzialna za ścisłą współpracę z Koordynatorem projektu ze strony Lidera. Partnerzy zapewnią również zespół urzędników, którzy będą odpowiedzialni za realizację inwestycji własnych Partnerów. Zgodnie z podpisaną umową partnerską Lider będzie odpowiedzialny przede wszystkim za zarządzanie projektem zgodnie z umową na dofinansowanie, egzekwowanie zobowiązań od Partnerów projektów, sporządzanie i przedstawienie raportów z postępów realizacji projektu, w tym sprawozdań finansowych, zarządzanie budżetem i występowanie z wnioskami o płatność, otrzymywanie płatności oraz refundację projektu Partnerom, czuwanie nad prawidłowością rzeczową i finansową realizacji projektu, czuwanie nad prawidłowością całości wydatków kwalifikowanych, nadzór nad projektem w części realizowanej przez pozostałych Partnerów, zapewnienie informacji i promocji projektu zgodnie z wymogami programu. 

Partnerzy będą odpowiedzialni wspieranie Lidera w sporządzeniu sprawozdań z postępów realizacji projektu, stosowanie odrębnego systemu księgowego lub odrębnego kodu księgowego dla rozliczenia wydatków związanych z realizacją projektu, zarządzanie przydzielonymi środkami finansowanymi, w tym rozliczenie transz dotacji z Liderem; promowanie projektu zgodnie z wymogami programu tj. zapewnienie informacji i promocji projektu zgodnie z wymogami NFOŚiGW. 

Lider upoważnił partnerów do ponoszenia kosztów w ramach projektu, w określonym przez harmonogram zakresie robót przewidzianych dla każdego z partnerów. Podmiotami upoważnionymi do ponoszenia wydatków są: powiat białogardzki, powiat drawski, powiat wałecki, powiat szczecinecki, Gmina Biały Bór. 

Całkowita wartość projektu – 15.242.270 zł

 

  Powiat Szczecinecki Powiat Białogardzki Powiat Drawski Powiat Wałecki Gmina Biały Bór
Koszt przedsięwzięcia 6.800.570,00 zł 3.913.020,00 zł 2.693.950,00 zł 1.632.720,00 zł 202.010,00 zł
W tym dotacja 2.040.130,00 zł 1.143.060,00 zł 808.190,00 zł 489.820,00 zł 60.600,00 zł
W tym pożyczka 4.080.340,00 zł 2.286.120,00 zł 1.616.370,00 zł 979.630,00 zł 121.210,00 zł
Całkowity koszt przedsięwzięcia 15.242.270,00 zł
w tym koszty kwalifikowane 15.139.450,00 zł
dotacja 4.541.800,00 zł
pożyczka 9.083.670,00 zł

 

W ramach kosztów przewiduje się roboty budowlane (w ramach tego rodzaju przewiduje się prace związane z termomodernizacją tj (prace przygotowawcze i roboty związane ze ścianami zewnętrznymi, ścianami, wewnętrznymi, stropami, stolarką okienną i drzwiową, wentylacją, instalacją c.w.u., instalacją c.o., modernizacją kotłowni i systemów cieplnych, modernizacją oświetlenia). 

Łączny okres zwrotu nakładów inwestycyjnych określony wskaźnikiem: prosty czas zwrotu nakładów SPBT (Simply Pay Back Time) ukształtował się na poziomie 17,2 roku, co świadczy o wysokiej efektywności planowanych do poniesienia nakładów inwestycyjnych. 

Projekt termomodernizacji 18 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie powiatu szczecineckiego, wałeckiego, drawskiego i białogardzkiego, jak wynika z danych zawartych w audytach energetycznych poszczególnych budynków charakteryzuje oszczędność energii na poziomie 16 921,10 GJ/rok, co po przeliczeniu odpowiada 60 915,95 MWh/rok

W odniesieniu do stanu sprzed planowanej termomodernizacji, odpowiada to z kolei procentowej oszczędności energii, generowanej przez projekt, na wysokim poziomie 44,1%.
Wartość ta znacznie przekracza 30%-wy próg zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło, który został określony jako minimalny w Programie Priorytetowym NFOŚiGW „System zielonych energii” – Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

 

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.