Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Projekty i inwestycje

System zielonych inwestycji - GIS

NFOŚiGW

"Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, szczecineckiego i wałeckiego"


Program Priorytetowy
System zielonych inwestycji
Część 1) - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej


Opis projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji kwalifikujących się w ramach działania obiektów użyteczności publicznej znajdujących się na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, wałeckiego, szczecineckiego. W projekcie uczestniczy 5 partnerów – jednostek samorządu terytorialnego: powiat białogardzki, powiat drawski, powiat wałecki, powiat szczecinecki oraz gmina Biały Bór. Łącznie termomodernizacji poddanych zostanie 18 obiektów. 
Zgodnie z zapisami konkursu projekt będzie realizowany w latach 2011-2012. Realizacja projektu przyczyni się do kompleksowego rozwiązania problemów funkcjonowania infrastruktury budynków użyteczności publicznej na obszarze funkcjonowania gmin biorących udział w projekcie. W obiektach poddanych termomodernizacji wypełniane są funkcje edukacji, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. 
Zakres zadania stanowi uzupełnienie do realizowanego w ramach działania 9.3 POIiŚ projektu „Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego”. 
Powiat Szczecinecki – lider projektu posiada duże doświadczenie we wdrażaniu projektów finansowanych ze środków UE. Zrealizował następujące projekty współfinansowane ze środków UE: - PHARE 2003 SSG „Aktywizacja rozwoju gospodarczego regionu szczecineckiego”, wartość projektu - 2 777 719,21 EURO, w tym udział funduszu Wspólnot Europejskich - 1 858 326,22 EURO; - Działanie 1.1 ZPORR „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – „Przebudowa ulicy 28 Lutego w Szczecinku” Wartość projektu 3.380.851,28 zł (w tym z UE 2.535.638,46 zł), - Działanie 2.2 ZPORR „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”: „Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Szczecineckiego” rok 2004/2005, kwota 1.254.000,00 zł, „Program stypendialny dla studentów Powiatu Szczecineckiego” rok 2004/2005, kwota 169.000,00 zł, „Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Szczecineckiego” rok 2005/2006, kwota 1.288.000,00 zł, „Program stypendialny dla studentów Powiatu Szczecineckiego” rok 2005/2006,kwota 166.000,00 zł, „Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Szczecineckiego” rok 2006/2007, kwota 693.792,86 zł, „Program stypendialny dla studentów Powiatu Szczecineckiego” rok 2006/2007, kwota 79.540,00 zł; - Działanie 3.3 ZPORR: „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Adaptacja i modernizacja obiektów poszpitalnych na Ośrodek dla Osób Chorych na SM w Bornem Sulinowie”. Wartość projektu 8.633.981,01 zł (w tym z UE 3.354.834,83 zł). W chwili obecnej lider projektu jest również liderem projektu realizowanego w ramach działania 9.3 POIiŚ. 
Przedmiotowy projekt, zgodnie z danymi zawartymi w audytach energetycznych ww. 18 budynków, obejmie swym oddziaływaniem 2 072 osoby(pracowników ww. obiektów oraz osoby korzystające z infrastruktury). Powierzchnia całkowita wszystkich budynków zamknęła się na poziomie42 960,43 m2, co daje wyobrażenie o skali projektu. 
Zgodnie z zaproponowanymi przez audytorów energetycznych rozwiązaniami, łączna powierzchnia ociepleń ścian zewnętrznych i szczytowych, stropodachów sięgnie 38 277,59 m2, a łączna powierzchnia wymienionych okien i drzwi 2 800,00 m2.

ZAKRES GEOGRAFICZNY PROJEKTU:

Lokalizacja projektu – projekt zostanie zrealizowany w województwie zachodniopomorskim, podregionie koszalińskim, na terenie powiatów białogardzkiego, drawskiego, szczecineckiego, wałeckiego oraz na terenie Gminy Biały Bór. 

Lokalizacja inwestycji – inwestycje będą realizowane na terenie powiatów i gmin biorących udział w projekcie, tj. na terenie następujących powiatów i gmin: powiat szczecinecki, miasto Szczecinek, gmina Borne Sulinowo, gmina Biały Bór – Sępolno Wielkie; powiat białogardzki, miasto Białogard, gmina Tychowo, powiat drawski, miasto Drawsko Pomorskie, powiat wałecki, miasto Wałcz.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROJEKTU:

Projekt zakłada dokonanie kompleksowej termomodernizacji zgodnie z wariatami optymalnymi audytów, projektami budowlanymi oraz opisem uzgodnionym przez strony porozumienia. W ramach prac dokonane zostaną docieplenia obiektów poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropów i stropodachów, wymiany okien i drzwi zewnętrznych, modernizacje instalacji ciepłej wody i centralnego ogrzewania, zmiana systemów grzewczych, wymianę części oświetlenia elektrycznego, zastosowanie kolektorów słonecznych.
Budynki przeznaczone do termomodernizacji generują duże straty w postaci energii oraz wysokie koszty eksploatacji. 
W ramach projektu podjęte będą następujące działania:

  1. przeprowadzenie przetargów nieograniczonych na realizację (przewiduje się, że każda ze stron (partnerzy) przeprowadzi osobne postępowania przetargowe w odniesieniu obiektów własnych – tryb taki wynika z faktu ograniczonego rynku firm budowlanych, istnieje również możliwość połączenia zamówień dotyczących zadań każdego z partnerów,
  2. realizacja prac termomodernizacyjnych,
  3. promocja projektu.

ZAKRES PODMIOTOWY PROJEKTU: 
Struktura i sposób zarządzania projektem w fazie jego realizacji i po zakończeniu:

Liderem projektu jest powiat szczecinecki. Lider jest stroną umowy o dofinansowanie w formie dotacji i pożyczek dla powiatu szczecineckiego i jest odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu. Dokumentacja projektu będzie przechowywana w siedzibie Lidera, natomiast Partnerzy będą przechowywać dokumentację źródłową dotyczącą zakresów własnych działań w realizacji projektu. Partnerzy uczestniczący w projekcie, zobowiązani będą w ramach dotrzymania warunków trwałości projektu utrzymywać w należytym stanie środki trwałe nabyte w związku z realizacją projektu oraz ponosić na nie nakłady. W terminie 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, nakłady te będą monitorowane przez Lidera. Środki te w terminie 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu nie będą mogły być zbyte. W obiektach poddanych termomodernizacji zostaną utrzymane funkcje użyteczności publicznej wskazane we wniosku o dofinansowanie. 

Lider zapewni również zespół osób, które będą odpowiedzialne w szczególności za przepływy finansowe i rozliczenie finansowe projektu, za nadzór nad prawidłową realizacją projektu od strony prawnej, w szczególności procedurami zamówień publicznych. 
Ponadto u każdego z Partnerów zostanie wskazana osoba koordynująca realizację zadań na poziomie Partnera, która będzie m.in. odpowiedzialna za ścisłą współpracę z Koordynatorem projektu ze strony Lidera. Partnerzy zapewnią również zespół urzędników, którzy będą odpowiedzialni za realizację inwestycji własnych Partnerów. Zgodnie z podpisaną umową partnerską Lider będzie odpowiedzialny przede wszystkim za zarządzanie projektem zgodnie z umową na dofinansowanie, egzekwowanie zobowiązań od Partnerów projektów, sporządzanie i przedstawienie raportów z postępów realizacji projektu, w tym sprawozdań finansowych, zarządzanie budżetem i występowanie z wnioskami o płatność, otrzymywanie płatności oraz refundację projektu Partnerom, czuwanie nad prawidłowością rzeczową i finansową realizacji projektu, czuwanie nad prawidłowością całości wydatków kwalifikowanych, nadzór nad projektem w części realizowanej przez pozostałych Partnerów, zapewnienie informacji i promocji projektu zgodnie z wymogami programu. 

Partnerzy będą odpowiedzialni wspieranie Lidera w sporządzeniu sprawozdań z postępów realizacji projektu, stosowanie odrębnego systemu księgowego lub odrębnego kodu księgowego dla rozliczenia wydatków związanych z realizacją projektu, zarządzanie przydzielonymi środkami finansowanymi, w tym rozliczenie transz dotacji z Liderem; promowanie projektu zgodnie z wymogami programu tj. zapewnienie informacji i promocji projektu zgodnie z wymogami NFOŚiGW. 

Lider upoważnił partnerów do ponoszenia kosztów w ramach projektu, w określonym przez harmonogram zakresie robót przewidzianych dla każdego z partnerów. Podmiotami upoważnionymi do ponoszenia wydatków są: powiat białogardzki, powiat drawski, powiat wałecki, powiat szczecinecki, Gmina Biały Bór. 

Całkowita wartość projektu – 15.242.270 zł

 

  Powiat Szczecinecki Powiat Białogardzki Powiat Drawski Powiat Wałecki Gmina Biały Bór
Koszt przedsięwzięcia 6.800.570,00 zł 3.913.020,00 zł 2.693.950,00 zł 1.632.720,00 zł 202.010,00 zł
W tym dotacja 2.040.130,00 zł 1.143.060,00 zł 808.190,00 zł 489.820,00 zł 60.600,00 zł
W tym pożyczka 4.080.340,00 zł 2.286.120,00 zł 1.616.370,00 zł 979.630,00 zł 121.210,00 zł
Całkowity koszt przedsięwzięcia 15.242.270,00 zł
w tym koszty kwalifikowane 15.139.450,00 zł
dotacja 4.541.800,00 zł
pożyczka 9.083.670,00 zł

 

W ramach kosztów przewiduje się roboty budowlane (w ramach tego rodzaju przewiduje się prace związane z termomodernizacją tj (prace przygotowawcze i roboty związane ze ścianami zewnętrznymi, ścianami, wewnętrznymi, stropami, stolarką okienną i drzwiową, wentylacją, instalacją c.w.u., instalacją c.o., modernizacją kotłowni i systemów cieplnych, modernizacją oświetlenia). 

Łączny okres zwrotu nakładów inwestycyjnych określony wskaźnikiem: prosty czas zwrotu nakładów SPBT (Simply Pay Back Time) ukształtował się na poziomie 17,2 roku, co świadczy o wysokiej efektywności planowanych do poniesienia nakładów inwestycyjnych. 

Projekt termomodernizacji 18 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie powiatu szczecineckiego, wałeckiego, drawskiego i białogardzkiego, jak wynika z danych zawartych w audytach energetycznych poszczególnych budynków charakteryzuje oszczędność energii na poziomie 16 921,10 GJ/rok, co po przeliczeniu odpowiada 60 915,95 MWh/rok

W odniesieniu do stanu sprzed planowanej termomodernizacji, odpowiada to z kolei procentowej oszczędności energii, generowanej przez projekt, na wysokim poziomie 44,1%.
Wartość ta znacznie przekracza 30%-wy próg zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło, który został określony jako minimalny w Programie Priorytetowym NFOŚiGW „System zielonych energii” – Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.