Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Organizacje pozarządowe

Dodaj nową
Stowarzyszenie Bialandia
Stowarzyszenia KRS
Gmina Biały Bór
Adres
Biała 31/2
78-421 Drzonowo

CELEM STOWARZYSZENIA JEST PROWADZENIE WSZELKICH DZIAŁAŃ PRZECIWKO
WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH POPRZEZ
WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC SPOŁECZNYCH OSÓB WYKLUCZONYCH Z POWODU WIEKU,
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ LUB PSYCHICZNEJ, MIEJSCA ZAMIESZKANIA,
NARODOWOŚCI LUB GRUPY ETNICZEJ.

Fundacja Moc Dobra
Fundacje
Gmina Barwice
Adres
Polne 21
78-460

1. INSPIROWANIE I WSPIERANIE OSÓB POSZUKUJĄCYCH WŁASNEGO ROZWOJU;
2. INSPIROWANIE I WSPIERANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU POPRAWĘ
SPOŁECZNEGO FUNKCJONOWANIA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH;
3. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I
SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM;
4. AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I
ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY;
5. WYRÓWNYWANIE SZANS OSÓB I GRUP DYSKRYMINOWANYCH;
6. POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI
ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB;
7. PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ PROPAGOWANIE WYKORZYSTANIA
NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W OGÓLNIE POJĘTYM PORADNICTWIE
OBYWATELSKIM;
8. PROWADZENIE I POPULARYZACJA IDEI MEDIACJI RODZINNEJ I SPOŁECZNEJ;
9. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA;
10. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA;
11. BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ I KSZTAŁTOWANIE POSTAW
ROZWOJOWYCH DZIECI I MŁODZIEŻY;
12. PROMOWANIE I WSPIERANIE DZIAŁAŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I
SPOŁECZNYCH INICJATYW LOKALNYCH;
13. PROWADZENIE SZEROKO ZAKROJONEJ DZIAŁALNOŚCI W OBSZARZE EDUKACJI,
WYCHOWANIA ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM
SPOŁECZNYM;
14. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU OŚWIATY ORAZ WSPIERANIE
INICJATYW SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH W TYM ZAKRESIE;
15. INICJOWANIE I WSPIERANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU POPRAWĘ SYSTEMU
OŚWIATY, ZAPOBIEGANIE STYGMATYZACJI UCZNIÓW, ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU
SPOŁECZNEMU;
16. WSPIERANIE INSTYTUCJI, SZKÓŁ I DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INNYCH ORGANIZACJI,
KTÓRYCH CELAMI STATUTOWYMI JEST DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA;
17. ROZWIJANIE POSTAW PRZEDSIĘBIORCZYCH;
18. ROZWIJANIE KULTURY COACHINGOWEJ W POLSKICH ORGANIZACJACH;
19. ROZWIJANIE I UMACNIANIE POSTAW NASTAWIONYCH NA AKTYWNE
WSPÓŁDZIAŁANIE W ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO;
20. BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH W ZAKRESIE
ZDROWEGO STYLU ŻYCIA;
21. REALIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH I KOORDYNOWANIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH
O CHARAKTERZE LOKALNYM I MIĘDZYNARODOWYM;
22. PROWADZENIE WSZECHSTRONNEJ DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE: WSPIERANIE
ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ PROFILAKTYKI, REHABILITACJI I OCHRONY
ZDROWIA;
23. PROWADZENIE RÓŻNORODNEJ DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE KULTURY;
24. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA
WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI;
25. POMOC WSZYSTKIM POTRZEBUJĄCYM WSPARCIA, A W SZCZEGÓLNOŚCI OSOBOM Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, CHORYM, ZAGROŻONYM WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM I
SOCJALNYM;
26. AKTYWIZACJA OSÓB PEŁNOSPRAWNYCH NA RZECZ ŚRODOWISKA OSÓB Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ INTEGRACYJNYCH W TYM
ZAKRESIE;
27. PROWADZENIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY
FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI;
28. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ ORAZ OSÓB
ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM;
29. PODNOSZENIE KULTURY I ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ SPOŁECZEŃSTWA;
30. NIESIENIE POMOCY BEZPAŃSKIM, CHORYM, PORZUCONYM ZWIERZĘTOM;
31. WSZELKIE DZIAŁANIA W ZAKRESIE ZWALCZANIA ZJAWISKA BEZDOMNOŚCI

ZWIERZĄT, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ PROPAGOWANIE WIEDZY O SPOSOBACH
OGRANICZANIA POPULACJI ZWIERZĄT ORAZ REALIZACJĘ PROGRAMU J
STERYLIZACJI I KASTRACJI;
32. UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA PRAW ZWIERZĄT; DZIAŁANIA NA RZECZ
HUMANITARNEGO TRAKTOWANIA ZWIERZĄT;
33. SPOTKANIE EDUKACYJNE Z DZIEĆMI, MŁODZIEŻĄ I OSOBAMI DOROSŁYMI
PROPAGUJĄCE ODPOWIEDZIALNE POSTĘPOWANIE ZE ZWIERZĘTAMI;

Stowarzyszenie Strefa Marzeń
Stowarzyszenia KRS
Miasto Szczecinek
Adres
Matusewicz 22
78-400
Fundacja "Patronka"
Stowarzyszenia KRS
Miasto Szczecinek
Adres
Lelewela 15
78-400
Telefon
943740106

FUNDACJA JEST USTANOWIONA W CELU SPOŁECZNIE I GOSPODARCZO UŻYTECZNYM,
ZGODNYM Z PODSTAWOWYMI INTERESAMI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ,
POLEGAJĄCYM NA OCHRONIE ZDROWIA, OPIECE I POMOCY SPOŁECZNEJ.

7 Węzłów Stowarzyszenie rekreacyjno-sportowe
Stowarzyszenia zwykłe
Miasto Szczecinek
Adres
Trzesiecka 69
78-400 Szczecinek
Telefon
500464839

Cele Stowarzyszenia:

1. Propagowanie sportów wodnych w środowisku lokalnym we wszystkich jego formach.

2. Uczestnictwo w imprezach sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych.

3. Organizacja imprez sportowych rekreacyjnych i integracyjnych.

4. Integracja  środowiska osób niepełnosprawnych z e środowiskiem żeglarskim.

5. Działania na rzecz bezpieczeństwa i obrony kraju.

6. Popularyzowanie ochrony środowiska.

7. Podnoszenia wiedzy żeglarskiej w środowisku śródlądowym  i morskim.

8. Spełnianie-poprzez żeglarstwo- roli wychowawczej i propagandowej oraz kształtowanie godnej postawy obywatelskiej i patriotycznej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące działalnia:

1. Organizacja szkoleń żeglarskich i motorowodnych.

2.Organizacja rejsów rekreacyjnych, turystycznych, szkoleniowo-stażowych, wyczynowych i wypraw żeglarskich.

3. Organizacja imprez sportowych i turystycznych.

4. Współdziałania z innymi stowarzyszeniami, podmiotami i instytucjami celem propagowania sportów wodnych.

5. Przynależność do związków i organizacji sportowych.

6. Utrzymywanie i budowę jachtów stowarzyszeniowych oraz popieranie budowy jachtów przez członków Stowarzyszenia i pomoc w ich utrzymaniu.

7. Utrzymywanie stowarzyszeniowych urządzeń i przystani jachtowej.

8. Upowszechnianie obowiązujących w żeglarstwie obyczajów, etyki, etykiety i dyscypliny.

9. Współdziałanie z władzami miasta Szczecinek i innymi organizacjami w sprawach leżących w zakresie działania stowarzyszenia.

10. Propagowanie obrony cywilnej oraz współudział w realizacji jej zadań.

11. Organizowanie życia towarzyskiego członków Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie "Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ramię w Ramię w SOSW" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Szczecinku
Stowarzyszenia KRS
Miasto Szczecinek
Adres
Staszica 18
78-400 Szczecinek

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością, a w szczególności: 

1) Działania na rzecz tworzenia warunków  przestrzegania praw człowieka wobec osób z niepełnosprawnością, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspierania ich rodzin;

2) Podejmowanie działań związanych z integracją osób z niepełnosprawnością ze środowiskiem lokalnym i grupami rówieśniczymi;

3) Inspirowanie i wspomaganie pozytywnej aktywności osób z niepełnosprawnością w środowisku rodzinnym, szkolnym, i lokalnym, uświadamianie odpowiedzialności za zdrowie własne, rodziny oraz funkcjonowanie w społeczeństwie;

4)  Promowanie twórczości osób z niepełnosprawnością w szczególnościci uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczecinku w środowisku bliższym i dalszym;

5) Pobudzianie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnością;

6) Tworzenie osobom z niepełnosprawnością korzystnych warunków w zakresie decydowania w swoich sprawach w rodzinach, urzędach, placówkach użyteczności publicznej;

7) Prowadzenie działań w zakresie zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej i społecznej w stosunku do osób z niepełnosprawnośćią;

8) Prowadzenie działań rehabilitacyjnych w zakresie rehabilitacji medycznej, pedagogiczno-psychiologicznej, edukacyjnej i społecznej ( również rehabilitacji zaburzeń wymagających długotrwałych procesów oddziaływań);

9) Propagowanie wdrażania najnowszych sposobów rehabilitacji i rewalidacji osób z niepełnosprawnością;

10) Wspieranie placówek oświatowych w szczególności, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczecinku w celu optymalizacji warunków edukacji, wychowania , rehabilitacji, profilaktyki uzależnień osób z niepełnosprawnością;

11) Współpraca i kontakty z organizacjami oświatowo-wychowawczymi oraz szkołami i innymi placówkami w celu kształtowania właściwych postaw społecznych w stosunku do osób z niepełnosprawnością;

12) kształtowanie pożądanych postaw organów administracji państwowej i samorządowej oraz szerokich rzesz społeczeństwa wobec matewrialnych i duchowych potrzeb osób  niepełnosprawnośćią;

13) Propagowanie wśród młodzieży szkolenj i studenckiej idei niesienia pomocy osobom z niepełnosprawnością- tworzenie atmosfery akceptacji w środowisku;

14) Zachęcanie różnych osób do podejmowania działań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie dwarunków dla ich działalności;

 15) Tworzenie i realizowanie programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom;

16) Współpraca z organami władzy państwowej, samorządowej i innymi organizacjami pozarządowymi, związkami wyznaniowymi, fundacjami, a także placówkami i osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych;

17) popularyzacja różnych form ochrony środowiska wśród osób z niepełnosprawnością;

18) organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w stosunku do rodziców, opiekunów, i osób działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami;

19) Współpraca z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi;

20) Gromadzenie funduszy i ich dysponowanie w z związku z działalnością Stowarzyszenia;

21) Prowadzenie innej działalności korzystnej dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące działalnia:

1) Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne i ich przestrzeganie w zakresie niezbędnych form pomocy dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów;

2) Tworzenie osobom niepełnosprawnym warunków decydowania w swoich prawach w środowisku rodzinnym i lokalnym, między innymi poprzez doradztwo, szkolenia, asystowanie i opranizowanie opieki prawnej, a także występowanie w interesie indywidualnych osób niepełnosprawnych;

3) Organizwanie ajęć pozalekcyjnych,  wycieczek, spotkań integracyjnych i imprez okolicznościowych, turnusów rehabilitacyjnych i innych form wypoczynku i rekreacji;

4) Organizowanie konkursów przedmiotowych, ekologicznych, prozdrowotnych, antyuzależnieniowych, sportowych itp.;

5) Tworzenie warunków wdrażania osób niepełnosprawnych w tok normalnego życia, korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego;

6) Pozyskiwanie i włączanie  wolontariuszy do pracy z osobami niepełnosprawnymi;

7) Współdziałanie z instytucjami państwowymi, samorządowymi, z instytucjami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, poartiami politycznymi oraz instytucjami naukowo-badawczymi, leczniczymi, osobami prawnymi i fizycznymi.

8) Współpracę z innymi organizacjami społecznymi, krajowymi i zagranicznymi, których działalność zbieżna jest z celami statutowymi Stowarzyszenia;

9) Pozyskiwanie funduszy, darowizn, spadków, zapisów, subwencji, nawiżzek, funduszy unijnych i PFRON;

10) Prowadzenie akcji charytatywnych, organizowanie festynów, kiermaszów, pozyskiwanie stałych sponsorów;

11) Propagowanie działalń na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności Stowarzyszenia;

12) Współpracę z gronem nauczycielskim i społecznością uczniowską przy łamaniu barier psychologicznych w stosunku do uczniów niepełnosprawnych.

 

Stowarzyszenie Razem dla Szkoły
Stowarzyszenia KRS
Gmina Szczecinek
Adres
Parsęcko 77A
78-400 Szczecinek

Cel działania:

1. pomoc społeczna w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

2. Działalność charytatywna.

3. Podtrzymywanie tradycyji narodowej i pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

4. Ochrona i promocja zdrowia.

5. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

6. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

7. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

8. Działalność na rzecz seniorów.

9. Działalność na rzecz rodziny.

10. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

11. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

12. Nauka, szkolnictwo, edukacja, oświata i wychowanie.

13. Wypoczynek dzieci i młodzieży.

14. Kultra, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

15. Wspieranie i upowrzechnianie kultury fizycznej i sportu.

16. Wspieranie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

17. Wspieranie działalności turystycznej.

18. Wspieranie działalnośći na rzecz zdrowia.

19.Ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa naturalnego.

20. Upowrzechniania i ochrony wolnośći i praw człowieka, oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

21. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

22. Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy zagranicznej.

23. Promocja i organizacja wolontariatu.

24. Podejmowanie wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi.

Stowarzyszenie Dzieło pomocy ubogim im. Św. Brata Alberta
Stowarzyszenia zwykłe
Miasto Szczecinek
Adres
Plac Wolności 18c/2
78-400 Szczecinek
Telefon
725505244

Cele Stowarzyszenia:

1. Prowadzenie działalnośći charytatywneji opiekuńczej nad ludźmi ubogimi, bezdomnymi, opuszczoną młodzieżą, chorymi i niepełnosprawnymi, uzależnionymi, samotnymi matkami, więźniami i innymi ubogimi duchowo i materialnie.

2. Przeciwdziałanie patologiom społecznym i resocjalizacja ludzi z marginesu społecznego, połączona z ich ewangelizacją.

3. Przeciwdziałanie demoralizacji społeczeństwa, a w szczególności młodzieży i dzieci.

4. Szerzenie katolickiej nauki o miłosierdziu oraz franciszkańskiej duchowości.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie i prowadzenie różnych placówek opiekuńczych, jadłodajni, poradni, szczególniedla osób bezdomnych, w oparciu o rozpoznane w środowisku potrzeby.

2. Fundowanie stypendiów i wspieranie dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin, wyrównując tym samym ich szanse.

3. Pomoc materialna i duchowa, poradnictwo prawne dla ludzi ubogich oraz z patologicznych środowisk, w szczególnośći osób bezdomnych, ułatwiające powrót do społeczeństwa.

4. Systematyczną formację i kształcenie pracowników i wolontariuszy, wspieranie wolontariatu.

5. Pozyskiwanie środków na działlność charytatywną poprzez organizowanie zbiórek i kwest, koncertów i innych imprez o charakterze charytatywnym, pozyskiwanie sponsorów, występowanie o dotacje.

 

Patriotyczny Szczecinek
Stowarzyszenia zwykłe
Miasto Szczecinek
Adres
Budowlanych 8/4
78-400 Szczecinek

Cele Stowarzyszenia:

1. Krzewienie wartości patriotycznych i katolickich, upowszechnianie wiedzy z zakresu historii i tradycji narodowych Polski i inicjowanie  porozumienia między pokoleniami.

2. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz budowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

3. Prowadzenie działalności charytatywnej, organizowanie wsparcia i pomocy materialno-bytowej oraz finansowej.

4. Obrona tradycyjnych wartości rodzinnych, wychowawczych i kulturowych.

5. Zdobywanie umiejętności sportowych oraz promocja sportu.

6. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.

7. Tworzenie płaszczyzn dla pogłębienia rozwoju intelektualnego w duchu patriotyzmu i prawdy historycznej.

8. Kultywowanie pamięci o postaciach i miejscach ważnych dla Ojczyzny.

9. Promocja i krzewienie idei wolontariatu.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprze następujące działania:

1. Organizowanie i prowadzenie różnych placówek opiekuńczych, jadłodajni, poradni, szczególnie dla osób bezdomnych,  w oparciu o rozpoznane w środowisku potrzeby.

2. Organizowanie szkoleń, konferencji, paneli dyskusyjnych, wykładów,  i konferencji naukowych.

3. Organizowanie "wypraw" historycznych i pielgrzymek.

4. Organizowanie wyjazdów w celu gromadzenia materiałów związanych z działalnością Stowarzyszenia.

5. Organizowanie imprez charytatywnych  oraz zdobywanie środków materialnych związanych z działalnością Stowarzyszenia.

6. Otaczanie opieką miejsc pamięci narodowej, ochrona pozostałości dóbr polskiej kultury i tradycji w Polsce i za granicą.

7. Organizowanie zbiórek publicznych.

8. Zasilanie bibliotek, szkół i innych ośrodków  za granicą w literaturę, podręczniki i wydawnictwa oraz inne dobra materialne.

9. Propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku.

10. Tworzenie murali propagujące wartości patriotyczne i katolickie.

11. Organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych oraz różnych form wypoczynku.

12. Zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym.

13.Prowadzenie badań naukowych i gromadzenie dokumentacji.

14. Nawiązywanie współpracy z podobnymi instytucjami w kraju i za granicą.

15. Prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji celów regulaminowych Stowarzyszenia.

Braterstwo polsko-rosyjskie
Stowarzyszenia zwykłe
Gmina Borne Sulinowo
Adres
Liszkowo 52/1
78-445 Łubowo

Cel stowarzyszenia:

Propagowanie przyjaźni polsko-rosyjskiej

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

1. Edukacja kulturalna

2. Działalność na rzecz mniejszości narodowych,

3. Animacja społeczno-kulturalna,

4. promocja i organizacja wolontariatu,

5. organizacja wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych i innychch dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

6. Organizacja konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań dyskusyjnych, wyjazdów studyjnych, w tym zagraniacznych,

7. Organizacja imprez, koncertów, gal, konkyursów i innych imprez mających na celu promocję Polski w Roski, a Rosji w Polsce,

8. Rozpowszechnianie idei programów pomocowychoraz wolontariatu w środkach masowego przekazu poprzez organizowanie i prowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnych,

9. wymiana i edukacja kulturalna,

10. Współpraca z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami stowarzyszenia,

11. Opieka nam miejscami pamięci  polskimi i rosyjskimi, wspomaganie w tym celu samorządów lokalnych,

12. Samodzielnie lub łącznie z innymi podmiotami prowadzenie projektów i działań realizujących cele stowarzyszenia, w tym kampanii lub badań społecznych.

13. Ustanawianie i przyznawanie legitymacji, nagród, wyróżnień, odznak i medali honorowych według ustalonych przez Stowarzyszenie  kryteriów za działalność zbieżną z celami i wartościami promowanymi przez Stowarzyszenie.

Fundacja Gross Born
Fundacje
Stowarzyszenia KRS
Gmina Borne Sulinowo
Adres
Marii Konopnickiej 9
78-449 Borne Sulinowo

Fundacja Gross Born

ul. Marii Konopnickiej 9

78-449 Borne Sulinowo

NIP 6731908013

KRS 0000837830

Cele fundacji:

Wszechstronna działalność społeczna i oświatowo kulturalna, to jest:

- rewitalizacja i przebudowa starej łaźni w Bornem Sulinowie,

- utworzenie w budynku starej łaźni w Bornem Sulinowie centrum spotkań narodów i muzeum,

- wspieranie działalności muzealniczej w zakresie, gromadzenia, przechowywania, konserwacji, inwentaryzacji, katalogowania obiektów archiwalnych związanych z historią obozów jenieckich a terenie dawnego poligonu Gross Born oraz całego Pomorza,

-Podejmowanie zgodnych z prawem zorganizowanych poszukiwań ratunkowych przedmiotów mających wartość historyczną,

- ochrona różnorakich śladów i świadectw historii regionu Pomorza Zachodniego i Polski oraz upowszechnianie efektów tej działalności,

- rozwój społeczno-gospodarczy regionu Pomorza Zachodniego i zachowania historii, tradycji i kultury regionu,

- rozwój kontaktów i współpraca między mieszkańcami gminy Borne Sulinowo a mieszkańcami krajów Unii Europejskiej i krajów sąsiadujących z Rzeczpospolitą Polską ,

- gromadzenie informacji, tworzenie baz danych dokumentujących historię gminy Borne Sulinowo i Pomorza,

- ochrona dziedzictwa historycznego i kulturowego gminy Borne Sulinowo i Pomorza,

- rozwój świadomości kulturowej, historycznej i szacunku dla przeszłości.

Członkowie Zarządu:

Iwo Czerniawski- Prezes Zarządu

Igor Dariusz Czerniawski- Wiceprezes Zarządu 

Szczecineckie Towarzystwo Muzyczne
Stowarzyszenia KRS
Miasto Szczecinek
Adres
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 65
78-400 Szczecinek
Strona internetowa
www.stm.info.pl

Gmina: Miasto Szczecinek

KRS: 0000296563

Poczta: Szczecinek

Cele:

Celem Szczecineckiego Towarzystwa Muzycznego jest rozwijanie i upowszechnianie kultury muzycznej.

Szczecineckie Towarzystwo Muzyczne realizuje swoje cele przez:

 1. Organizowanie koncertów, audycji, odczytów, konkursów, warsztatów i innych imprez muzycznych.
 2. Organizowanie i prowadzenie zespołów muzycznych, pozyskiwanie materiałów nutowych dla tych zespołów itp.
 3. Współdziałanie z organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w sprawach związanych z upowszechnianiem muzyki.
 4. Uczestnictwo w międzynarodowych organizacjach muzycznych.
 5. Udział w akcjach wymiany kulturalnej w dziedzinie muzyki.
 6. Zakładanie i prowadzenie form kształcenia muzycznego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku przedszkolnym.
 7. Organizowanie i prowadzenie badań dotyczących życia, działalności i twórczości muzyków polskich oraz zagadnień związanych z polską kulturą muzyczną, a także organizowanie sesji naukowych poświęconych wynikom tych badań.
 8. Wspieranie młodych talentów muzycznych.
 9. Gromadzenie i konserwacje zbiorów i pamiątek po muzykach polskich.

Informacje dodatkowe:

Skład Zarządu:

 1. Marcin Jaczewski - Prezes;
 2. Włodzimierz Piesiak - Wiceprezes;
 3. Sylwia Wiktoria Boradyn - Skarbnik;
 4. Teresa Maria Górecka - Sekretarz;
 5. Anna Konaszewicz - Członek;
 6. Andrzej Zbigniew Walczak - Członek;
 7. Tomasz Giłka - Członek;
 8. Norbert Szymon Cieślar - Członek.
1
24
DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.