Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Organizacje pozarządowe

Dodaj nową
Stowarzyszenie Even Teamart
Stowarzyszenia KRS
Miasto Szczecinek
Adres
Wyszyńskiego 68/10
78-400 Szczecinek

1. Celem działania Stowarzyszenia jest:


a) Organizacja koncertów i wydarzeń kulturalnych oraz promowanie różnorodności kultur muzycznych, zarówno polskich, jak i międzynarodowych wspierając artystów z różnych części świata.

b) Identyfikowanie i wspieranie młodych, obiecujących talentów muzycznych i artystycznych oraz stworzenie im przestrzeni do prezentacji swoich umiejętności.

c) Przeprowadzanie warsztatów i zajęć dydaktycznych dla artystów, muzyków oraz entuzjastów kultury i wszystkich zainteresowanych, aby rozwijać ich umiejętności i wiedzę w dziedzinie sztuki i muzyki.

d) Tworzenie platformy integracyjnej dla społeczności artystycznej, w tym dla artystów z różnych krajów, umożliwiającej wymianę doświadczeń, nawiązywanie kontaktów oraz budowanie silnych więzi między twórcami.

e) Podnoszenie poziomu świadomości na temat kultury artystycznej i muzycznej wśród społeczeństwa, zarówno wśród młodych, jak i starszych pokoleń.

f) Wykorzystywanie potencjału eventów kulturalnych do organizacji działań charytatywnych, zbierania funduszy na wsparcie potrzebujących oraz promowanie idei społecznej odpowiedzialności poprzez sztukę i kulturę.

 

Szczecineckie Stowarzyszenie Przedsiębiorców "Bona Civitas"
Stowarzyszenia KRS
Miasto Szczecinek
Adres
pl. Wolności 6
78-400 Szczecinek

DO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WE WSZYSTKICH SPRAWACH, W TYM MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA, ZAWIERANIA UMÓW I UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW W IMIENIU STOWARZYSZENIA UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Zarząd:

KIEŁBASA ZYGMUNT ALEKSANDER - PREZES ZARZĄDU
MROCZEK SYLWIA JANINA - CZŁONEK ZARZĄDU
SEMERDA JAKUB KRZYSZTOF - CZŁONEK ZARZĄDU
DOŁĘBSKI PAWEŁ JAN CZŁONEK ZARZĄDU

TROŚCIANKO MAREK FELIKS - WICEPREZES ZARZĄDU

Cele statutowe:

1. Stowarzyszenie zostaje powołane do realizacji następujących celów:

Reprezentowanie spraw oraz interesów przedsiębiorców działających na terenie miasta i gminy Szczecinek i powiatu Szczecineckiego (zwanych dalej ,,Lokalnymi Przedsiębiorcami") w kontaktach z jednostkami lokalnego samorządu oraz władzami na szczeblu miejskim, gminnym i powiatowym,
Wspieranie Lokalnych Przedsiębiorców i ich ochrona przed nieuczciwą konkurencją,
Działanie na rzecz Lokalnych Przedsiębiorców, Powiatu Szczecineckiego i Miasta Szczecinek w funkcjach związanych z dbaniem o przestrzeń publiczną, ochronę przyrody, w tym ze szczególnym uwzględnieniem jeziora Trzesiecko,
Promowanie lokalnego biznesu wśród wszelkich interesariuszy na rynku lokalnym i w razie potrzeb na zewnątrz Powiatu.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) Wsparcie Lokalnych Przedsiębiorców w kontaktach z jednostkami lokalnego samorządu oraz władzami na szczeblu miejskim, gminnym i powiatowym, których decyzje działania mogą mieć wpływ na i funkcjonowanie przedsiębiorstw reprezentowanych przez członków Stowarzyszenia oraz na ogólny ład gospodarczy, i społeczny na terenie działania Stowarzyszenia,
2) Występowanie przed organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, podmiotami gospodarczymi, instytucjami finansowymi i innymi jednostkami organizacyjnymi z inicjatywami związanymì z celami i zadaniami statutowymi Stowarzyszenia,
3) Wyrażanie opinii na temat uregulowań prawnych obowiązujących w Gminie Szczecinek, a także projektów przyszłych uregulowań, w zakresie w jakim oddziaływają lub mogą oddziaływać w przyszłości na rozwój lokalnej przedsiębiorczości gospodarczej.
4) Pozyskiwanie środków w celach prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenia umożliwiających realizację jego celów,
5) Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
6) Wspieranie działalności naukowej, edukacyjnej, kulturalnej, oświaty i wychowania,
7) Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych, wychowawczych i charytatywnych,
8) Podejmowanie działalności na rzecz rozwoju i promocji turystyki oraz krajoznawstwa,
9) Podejmowanie działań na rzecz rozwoju Stowarzyszenia,
10) Wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych,
11) Promocję i wdrażanie rozwiązań innowacyjnych w szczególności wsparcie w pozyskiwaniu i transferze nowoczesnych technologii,
12) Prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie lokalnego czasopisma o tematyce związanej z celami Statutu.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Juchowie
Stowarzyszenia KRS
Gmina Borne Sulinowo
Adres
Juchowo
78-446 Silnowo

Zarząd:

  1. Marzena Kuźniarska - sekretarz
  2. Anna Kubicka -  skarbnik
Fundacja Pokolenia
Fundacje
Gmina Szczecinek
Adres
Wągrodno 1
78-400 Szczecinek
Stowarzyszenie Pomocna Dłoń
Stowarzyszenia zwykłe
Gmina Grzmiąca
Adres
Lubogoszcz 31/2
78-450 Grzmiąca
Telefon
663218448

Cele statutowe:

a)      propagowanie i organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego,

b)      prowadzenie działalności mediacyjnej, profilaktycznej, promocja i organizacja wolontariatu,

c)      organizowanie i wspieranie społecznej aktywności środowiska lokalnego,

d)      podejmowanie działań́ na rzecz seniorów, celem poprawy jakości ich życia,

e)      wypowiadanie się w sprawach publicznych będących przedmiotem zainteresowania Stowarzyszenia,

f)       prowadzenie działalności dobroczynnej,

g)      prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej,

h)      pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych,

i)       przystosowywanie dzieci i młodzieży do przestrzegania przyjętych norm i zasad współżycia społecznego, kształtowania właściwego stosunku do nauki i pracy, podnoszenia poziomu kultury osobistej oraz eliminowania zaburzeń 
w zachowaniu,

j)       współpraca z sądami, kuratorami, ośrodkami pomocy społecznej, instytucjami pomocowymi, władzami samorządowymi, państwowymi, środkami masowego przekazu, poradniami specjalistycznymi, szkołami, policją, ośrodkami uzależnień, z pokrewnymi stowarzyszeniami i organizacjami w Polsce i za granicą, itp. 
oraz sektorem gospodarczym, a także osobistościami życia publicznego zainteresowanymi rozwojem rodziny, jej prawidłowym funkcjonowaniem 
oraz integracją ze środowiskiem,

k)      podejmowanie działań profilaktycznych wobec zjawiska przemocy 
oraz uzależnień,

l)       wspieranie inicjatyw i organizowanie działalności promujących zdrowie psychiczne,

m)   działania mające na celu integrację społeczną, kształcące umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, prowadzące do zwiększenia samodzielności,

n)      promowanie właściwych postaw i wzorców społecznych,

o)      przeciwdziałanie uczuciom osamotnienia i bezradności,

p)      udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom, młodzieży i rodzinom 
w rozwiązywaniu ich indywidualnych problemów życiowych, rodzinnych, wychowawczych

q)      działania na rzecz propagowania idei otwartego społeczeństwa w stosunku do osób niepełnosprawnych, uzależnionych oraz osób w podeszłym wieku, udzielanie pomocy i wsparcia ich rodzinom oraz opiekunom, ułatwianie dostępu 
do wyspecjalizowanej opieki medycznej, wsparcie procesu edukacji, aktywizacja zawodowa, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia.

Władze stowarzyszenia:

Ewelina Pietrzak - Przedstawiciel

Stowarzyszenie Bialandia
Stowarzyszenia KRS
Gmina Biały Bór
Adres
Biała 31/2
78-421 Drzonowo

CELEM STOWARZYSZENIA JEST PROWADZENIE WSZELKICH DZIAŁAŃ PRZECIWKO
WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH POPRZEZ
WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC SPOŁECZNYCH OSÓB WYKLUCZONYCH Z POWODU WIEKU,
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ LUB PSYCHICZNEJ, MIEJSCA ZAMIESZKANIA,
NARODOWOŚCI LUB GRUPY ETNICZEJ.

Fundacja Moc Dobra
Fundacje
Gmina Barwice
Adres
Polne 21
78-460
Strona internetowa
http://www.fundacjamocdobra.pl/

1. INSPIROWANIE I WSPIERANIE OSÓB POSZUKUJĄCYCH WŁASNEGO ROZWOJU;
2. INSPIROWANIE I WSPIERANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU POPRAWĘ
SPOŁECZNEGO FUNKCJONOWANIA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH;
3. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I
SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM;
4. AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I
ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY;
5. WYRÓWNYWANIE SZANS OSÓB I GRUP DYSKRYMINOWANYCH;
6. POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI
ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB;
7. PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ PROPAGOWANIE WYKORZYSTANIA
NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W OGÓLNIE POJĘTYM PORADNICTWIE
OBYWATELSKIM;
8. PROWADZENIE I POPULARYZACJA IDEI MEDIACJI RODZINNEJ I SPOŁECZNEJ;
9. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA;
10. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA;
11. BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ I KSZTAŁTOWANIE POSTAW
ROZWOJOWYCH DZIECI I MŁODZIEŻY;
12. PROMOWANIE I WSPIERANIE DZIAŁAŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I
SPOŁECZNYCH INICJATYW LOKALNYCH;
13. PROWADZENIE SZEROKO ZAKROJONEJ DZIAŁALNOŚCI W OBSZARZE EDUKACJI,
WYCHOWANIA ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM
SPOŁECZNYM;
14. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU OŚWIATY ORAZ WSPIERANIE
INICJATYW SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH W TYM ZAKRESIE;
15. INICJOWANIE I WSPIERANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU POPRAWĘ SYSTEMU
OŚWIATY, ZAPOBIEGANIE STYGMATYZACJI UCZNIÓW, ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU
SPOŁECZNEMU;
16. WSPIERANIE INSTYTUCJI, SZKÓŁ I DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INNYCH ORGANIZACJI,
KTÓRYCH CELAMI STATUTOWYMI JEST DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA;
17. ROZWIJANIE POSTAW PRZEDSIĘBIORCZYCH;
18. ROZWIJANIE KULTURY COACHINGOWEJ W POLSKICH ORGANIZACJACH;
19. ROZWIJANIE I UMACNIANIE POSTAW NASTAWIONYCH NA AKTYWNE
WSPÓŁDZIAŁANIE W ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO;
20. BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH W ZAKRESIE
ZDROWEGO STYLU ŻYCIA;
21. REALIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH I KOORDYNOWANIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH
O CHARAKTERZE LOKALNYM I MIĘDZYNARODOWYM;
22. PROWADZENIE WSZECHSTRONNEJ DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE: WSPIERANIE
ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ PROFILAKTYKI, REHABILITACJI I OCHRONY
ZDROWIA;
23. PROWADZENIE RÓŻNORODNEJ DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE KULTURY;
24. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA
WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI;
25. POMOC WSZYSTKIM POTRZEBUJĄCYM WSPARCIA, A W SZCZEGÓLNOŚCI OSOBOM Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, CHORYM, ZAGROŻONYM WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM I
SOCJALNYM;
26. AKTYWIZACJA OSÓB PEŁNOSPRAWNYCH NA RZECZ ŚRODOWISKA OSÓB Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ INTEGRACYJNYCH W TYM
ZAKRESIE;
27. PROWADZENIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY
FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI;
28. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ ORAZ OSÓB
ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM;
29. PODNOSZENIE KULTURY I ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ SPOŁECZEŃSTWA;
30. NIESIENIE POMOCY BEZPAŃSKIM, CHORYM, PORZUCONYM ZWIERZĘTOM;
31. WSZELKIE DZIAŁANIA W ZAKRESIE ZWALCZANIA ZJAWISKA BEZDOMNOŚCI

ZWIERZĄT, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ PROPAGOWANIE WIEDZY O SPOSOBACH
OGRANICZANIA POPULACJI ZWIERZĄT ORAZ REALIZACJĘ PROGRAMU J
STERYLIZACJI I KASTRACJI;
32. UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA PRAW ZWIERZĄT; DZIAŁANIA NA RZECZ
HUMANITARNEGO TRAKTOWANIA ZWIERZĄT;
33. SPOTKANIE EDUKACYJNE Z DZIEĆMI, MŁODZIEŻĄ I OSOBAMI DOROSŁYMI
PROPAGUJĄCE ODPOWIEDZIALNE POSTĘPOWANIE ZE ZWIERZĘTAMI;

Stowarzyszenie Strefa Marzeń
Stowarzyszenia KRS
Miasto Szczecinek
Adres
Matusewicz 22
78-400
Telefon
692100624
Fundacja "Patronka"
Fundacje
Miasto Szczecinek
Adres
Lelewela 15
78-400
Telefon
943740106

FUNDACJA JEST USTANOWIONA W CELU SPOŁECZNIE I GOSPODARCZO UŻYTECZNYM,
ZGODNYM Z PODSTAWOWYMI INTERESAMI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ,
POLEGAJĄCYM NA OCHRONIE ZDROWIA, OPIECE I POMOCY SPOŁECZNEJ.

7 Węzłów Stowarzyszenie rekreacyjno-sportowe
Stowarzyszenia zwykłe
Miasto Szczecinek
Adres
Trzesiecka 69
78-400 Szczecinek
Telefon
500464839

Cele Stowarzyszenia:

1. Propagowanie sportów wodnych w środowisku lokalnym we wszystkich jego formach.

2. Uczestnictwo w imprezach sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych.

3. Organizacja imprez sportowych rekreacyjnych i integracyjnych.

4. Integracja  środowiska osób niepełnosprawnych z e środowiskiem żeglarskim.

5. Działania na rzecz bezpieczeństwa i obrony kraju.

6. Popularyzowanie ochrony środowiska.

7. Podnoszenia wiedzy żeglarskiej w środowisku śródlądowym  i morskim.

8. Spełnianie-poprzez żeglarstwo- roli wychowawczej i propagandowej oraz kształtowanie godnej postawy obywatelskiej i patriotycznej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące działalnia:

1. Organizacja szkoleń żeglarskich i motorowodnych.

2.Organizacja rejsów rekreacyjnych, turystycznych, szkoleniowo-stażowych, wyczynowych i wypraw żeglarskich.

3. Organizacja imprez sportowych i turystycznych.

4. Współdziałania z innymi stowarzyszeniami, podmiotami i instytucjami celem propagowania sportów wodnych.

5. Przynależność do związków i organizacji sportowych.

6. Utrzymywanie i budowę jachtów stowarzyszeniowych oraz popieranie budowy jachtów przez członków Stowarzyszenia i pomoc w ich utrzymaniu.

7. Utrzymywanie stowarzyszeniowych urządzeń i przystani jachtowej.

8. Upowszechnianie obowiązujących w żeglarstwie obyczajów, etyki, etykiety i dyscypliny.

9. Współdziałanie z władzami miasta Szczecinek i innymi organizacjami w sprawach leżących w zakresie działania stowarzyszenia.

10. Propagowanie obrony cywilnej oraz współudział w realizacji jej zadań.

11. Organizowanie życia towarzyskiego członków Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie "Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ramię w Ramię w SOSW" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Szczecinku
Stowarzyszenia KRS
Miasto Szczecinek
Adres
Staszica 18
78-400 Szczecinek

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością, a w szczególności: 

1) Działania na rzecz tworzenia warunków  przestrzegania praw człowieka wobec osób z niepełnosprawnością, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspierania ich rodzin;

2) Podejmowanie działań związanych z integracją osób z niepełnosprawnością ze środowiskiem lokalnym i grupami rówieśniczymi;

3) Inspirowanie i wspomaganie pozytywnej aktywności osób z niepełnosprawnością w środowisku rodzinnym, szkolnym, i lokalnym, uświadamianie odpowiedzialności za zdrowie własne, rodziny oraz funkcjonowanie w społeczeństwie;

4)  Promowanie twórczości osób z niepełnosprawnością w szczególnościci uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczecinku w środowisku bliższym i dalszym;

5) Pobudzianie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnością;

6) Tworzenie osobom z niepełnosprawnością korzystnych warunków w zakresie decydowania w swoich sprawach w rodzinach, urzędach, placówkach użyteczności publicznej;

7) Prowadzenie działań w zakresie zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej i społecznej w stosunku do osób z niepełnosprawnośćią;

8) Prowadzenie działań rehabilitacyjnych w zakresie rehabilitacji medycznej, pedagogiczno-psychiologicznej, edukacyjnej i społecznej ( również rehabilitacji zaburzeń wymagających długotrwałych procesów oddziaływań);

9) Propagowanie wdrażania najnowszych sposobów rehabilitacji i rewalidacji osób z niepełnosprawnością;

10) Wspieranie placówek oświatowych w szczególności, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczecinku w celu optymalizacji warunków edukacji, wychowania , rehabilitacji, profilaktyki uzależnień osób z niepełnosprawnością;

11) Współpraca i kontakty z organizacjami oświatowo-wychowawczymi oraz szkołami i innymi placówkami w celu kształtowania właściwych postaw społecznych w stosunku do osób z niepełnosprawnością;

12) kształtowanie pożądanych postaw organów administracji państwowej i samorządowej oraz szerokich rzesz społeczeństwa wobec matewrialnych i duchowych potrzeb osób  niepełnosprawnośćią;

13) Propagowanie wśród młodzieży szkolenj i studenckiej idei niesienia pomocy osobom z niepełnosprawnością- tworzenie atmosfery akceptacji w środowisku;

14) Zachęcanie różnych osób do podejmowania działań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie dwarunków dla ich działalności;

 15) Tworzenie i realizowanie programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom;

16) Współpraca z organami władzy państwowej, samorządowej i innymi organizacjami pozarządowymi, związkami wyznaniowymi, fundacjami, a także placówkami i osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych;

17) popularyzacja różnych form ochrony środowiska wśród osób z niepełnosprawnością;

18) organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w stosunku do rodziców, opiekunów, i osób działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami;

19) Współpraca z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi;

20) Gromadzenie funduszy i ich dysponowanie w z związku z działalnością Stowarzyszenia;

21) Prowadzenie innej działalności korzystnej dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące działalnia:

1) Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne i ich przestrzeganie w zakresie niezbędnych form pomocy dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów;

2) Tworzenie osobom niepełnosprawnym warunków decydowania w swoich prawach w środowisku rodzinnym i lokalnym, między innymi poprzez doradztwo, szkolenia, asystowanie i opranizowanie opieki prawnej, a także występowanie w interesie indywidualnych osób niepełnosprawnych;

3) Organizwanie ajęć pozalekcyjnych,  wycieczek, spotkań integracyjnych i imprez okolicznościowych, turnusów rehabilitacyjnych i innych form wypoczynku i rekreacji;

4) Organizowanie konkursów przedmiotowych, ekologicznych, prozdrowotnych, antyuzależnieniowych, sportowych itp.;

5) Tworzenie warunków wdrażania osób niepełnosprawnych w tok normalnego życia, korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego;

6) Pozyskiwanie i włączanie  wolontariuszy do pracy z osobami niepełnosprawnymi;

7) Współdziałanie z instytucjami państwowymi, samorządowymi, z instytucjami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, poartiami politycznymi oraz instytucjami naukowo-badawczymi, leczniczymi, osobami prawnymi i fizycznymi.

8) Współpracę z innymi organizacjami społecznymi, krajowymi i zagranicznymi, których działalność zbieżna jest z celami statutowymi Stowarzyszenia;

9) Pozyskiwanie funduszy, darowizn, spadków, zapisów, subwencji, nawiżzek, funduszy unijnych i PFRON;

10) Prowadzenie akcji charytatywnych, organizowanie festynów, kiermaszów, pozyskiwanie stałych sponsorów;

11) Propagowanie działalń na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności Stowarzyszenia;

12) Współpracę z gronem nauczycielskim i społecznością uczniowską przy łamaniu barier psychologicznych w stosunku do uczniów niepełnosprawnych.

 

Stowarzyszenie Razem dla Szkoły
Stowarzyszenia KRS
Gmina Szczecinek
Adres
Parsęcko 77A
78-400 Szczecinek

Cel działania:

1. pomoc społeczna w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

2. Działalność charytatywna.

3. Podtrzymywanie tradycyji narodowej i pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

4. Ochrona i promocja zdrowia.

5. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

6. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

7. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

8. Działalność na rzecz seniorów.

9. Działalność na rzecz rodziny.

10. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

11. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

12. Nauka, szkolnictwo, edukacja, oświata i wychowanie.

13. Wypoczynek dzieci i młodzieży.

14. Kultra, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

15. Wspieranie i upowrzechnianie kultury fizycznej i sportu.

16. Wspieranie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

17. Wspieranie działalności turystycznej.

18. Wspieranie działalnośći na rzecz zdrowia.

19.Ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa naturalnego.

20. Upowrzechniania i ochrony wolnośći i praw człowieka, oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

21. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

22. Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy zagranicznej.

23. Promocja i organizacja wolontariatu.

24. Podejmowanie wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi.

1
25
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.