Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: RPO WZ 2014-2020

Zawodowcy przyszłości

RPO WZ

 

Projekt pn. „Zawodowcy przyszłości” – Kompleksowe wsparcie szkół zawodowych w Szczecinku w celu podniesienia jakości kształcenia oraz dostosowania do wymagań gospodarki i rynku pracy, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VIII Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

 

Okres realizacji: wrzesień 2021 r. – grudzień 2023 r.

 

Cele projektu:

1. Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez lepsze dostosowanie form, metod i warunków jego prowadzenia do wymagań gospodarki i rynku pracy;

2. Zwiększenie zaangażowania instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących proces kształcenia i szkolenia zawodowego;

3. Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy, zwiększając szanse na zatrudnienie uczniów.

 

Krótki opis projektu:
Projekt jest przedsięwzięciem kompleksowym przygotowanym na podstawie przeprowadzonych, indywidualnie zdiagnozowanych potrzeb i problemów 4 Zespołów Szkół Zawodowych, prowadzących kształcenie zawodowe na terenie powiatu szczecineckiego. Ogółem z kompleksowego wsparcia skorzysta 230 osób, w tym 191 uczniów techników zawodowych oraz szkoły branżowej I stopnia i 39 nauczycieli.

Przewiduje się realizację:
• staży uczniowskich organizowanych u pracodawców, preferując do udziału w stażu tych uczniów, którzy nie realizują kształcenia praktycznego u pracodawców;
• udział uczniów w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej;
• organizację pozaszkolnych formy kształcenia ustawicznego w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego;
• pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych;
• organizację zajęć tematycznych poza lekcjami;
• doposażenie pracowni zawodowych;
• tworzenie klas patronackich;
• doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego.

 

Planowane efekty:

1. Liczba osób, które uzyskają kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 153 osób;

2. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu którzy uzyskają kwalifikacje lub nabędą kompetencje po opuszczeniu programu – 39 osób;

3. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego które wykorzystywać będą doposażenie zakupione dzięki EFS – 5 szkół;

4. Liczba uczniów którzy nabędą kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu – 163 osób.

 

Wartość projektu: 2 806 695,75 zł

Dofinansowanie w kwocie: 2 526 000,75 zł, w tym ze środków europejskich: 2 385 691,38 zł oraz z budżetu państwa: 140 309,37 zł.

 

 

Linki do stron szkół:

 

ZS NR 1

https://zs1ken.pl/

 - zakładka PROJEKTY/ZAWODOWCY PRZYSZŁOŚCI

 

ZS NR 2

http://wordpress1724238.home.pl/autoinstalator/wordpressplus1/

- zakładka PROJEKTY/ZAWODOWCY PRZYSZŁOŚCI

 

ZS NR 6

https://www.zsswiatki.pl/ 

- zakładka PROJEKTY/ZAWODOWCY PRZYSZŁOŚCI

 

Zespół Szkół Technicznych

https://zstszczecinek.edupage.org/text/?text=text/text22&subpage=0

 

Harmonogram wsparcia udzielanego w ramach projektu: „Zawodowcy przyszłości” – Kompleksowe wsparcie szkół zawodowych w Szczecinku w celu podniesienia jakości kształcenia oraz dostosowania do wymagań gospodarki i rynku pracy:

 

ZS Nr 1 w Szczecinku

https://zs1ken.pl/category/aktualnosci-2/

 

ZS Nr 2 w Szczecinku

http://wordpress1724238.home.pl/autoinstalator/wordpressplus1/wp-content/uploads/2022/01/harmonogram-dzialan-projekt.pdf

 

ZS Nr 6 w Szczecinku

https://www.zsswiatki.pl/ 

- zakładka PROJEKTY/ZAWODOWCY PRZYSZŁOŚCI

 

Zespół Szkół Technicznych w Szczecinku

https://zstszczecinek.edupage.org/text/?text=text/text22&subpage=0