Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: RPO WZ 2014-2020

Europejski kierowca

RPO WZ

 

Projekt pn. Dostosowanie oraz wyposażenie sal dydaktycznych w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku w celu uruchomienia nowego kierunku kształcenia kierowca mechanik – „Europejski kierowca”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 w ramach działania 9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego.

Celem projektu jest stworzenie lepszych warunków kształcenia zawodowego.

Okres realizacji projektu: 04/2018 r. – 12/2018 r.

Przewidywana wartość projektu:  2.247 522,13 zł

Wkład Funduszy Europejskich – dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1.910 393,81 zł (85%)

Wkład własny samorządu powiatowego wyniesie - 337.128,32 zł (15%)

 

Planowane efekty:

  1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego – 1;
  2. Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 25 osób.

 

Projekt przewiduje adaptację pomieszczeń i zakup niezbędnego wyposażenia bazy dydaktycznej w tym m.in.: remont pracowni środków transportu drogowego oraz przewozu drogowego osób i ładunków (koszt 240 tys. zł),  zakup samochodu osobowo dostawczego (za kwotę ok. 80 tysięcy zł), zakup samochodu ciężarowego (za kwotę ok. 250 tysięcy zł), zakup samochodu osobowego – elektrycznego (za kwotę ok. 150 tysięcy zł), zakup symulatora samochodu ciężarowego (za kwotę ok. 900 tysięcy zł), wyposażenie stanowiska do wymiany oleju, tester diagnostyczny, płyta do kontroli zbieżności.

Nowy kierunek zacznie funkcjonować wraz z nowym rokiem szkolnym. Przewiduje się, że naukę podejmie co najmniej 25 osób. Finalnie absolwent kierunku,  po 3 latach kształcenia posiadać będzie prawo jazdy kategorii B i C oraz ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowców.

  

Stan realizacji na 14.05.2018

Jesteśmy po dwóch procedurach przetargowych. Został wyłoniony wykonawca remontu pomieszczeń w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku. Firma Handlowo – Usługowa Dariusz Syczewski z siedzibą w Szczecinku wykona prace przystosowujące pracownie do usytuowania wyposażenia zakupionego w ramach projektu. Prace adaptacyjne zakończą się w lipcu 2018r.
W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono również dostawcę symulatora samochodu ciężarowego, a jest nim firma SYMPRO.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie. Beneficjent spodziewa się dostawy symulatora już lipcu 2018 r. W najbliższym czasie zostaną wyłonieni kolejni dostawcy wyposażenia w tym samochodu ciężarowego, osobowo dostawczego i z napędem elektrycznym.

 

Stan realizacji na 26.09.2018

Roboty adaptacyjne – remontowe w Zespole Szkół Technicznych przeprowadzone zostały przez Firmę Handlowo-Usługową Dariusz Syczewski z siedzibą w Szczecinku. Ostatecznie protokół końcowy odbioru robót budowlanych spisany został w dniu 23.07.2018 r.

Beneficjent w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wyłonił dostawców wyposażenia do pracowni środków transportu drogowego, przewozu drogowego osób i ładunków oraz do warsztatów szkolnych, w tym również dostawców pojazdu samochodowego osobowo-dostawczego, pojazdu samochodowego ciężarowego, osobowo-elektrycznego.

W dniu 4 lipca br. firma POLMOTOR „AUTO SERWIS” Jan Przepłata, Dariusz Olkiewicz Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie dostarczyła samochód osobowy elektryczny, o wartości 119.900,00 zł. Następnie w dniu 12.09.2018 r. dostarczony został przez firmę SYMPRO Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie i uruchomiony symulator samochodu ciężarowego. Wartość symulatora to kwota 867.027,00 zł. W dniu 25.09.2018 r. odebrano kolejny pojazd samochodowy, tym razem osobowo-dostawczy o wartości 97.908,00 zł. Samochód dostarczyła firma „ODEJEWSKI-ODAN” Sp. z o.o. z siedzibą w Człuchowie. Do dnia 20 października br. dostarczony zostanie ostatni pojazd - samochód ciężarowy. Dostawcą  będzie firma MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.

Do tej pory w pełni wyposażono pracownię środków transportu drogowego. Pomoce dydaktyczne do tej pracowni dostarczyła firma ABPLANALP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dostarczone w ramach zamówienia wyposażenie to: modele środków transportu, silnik spalinowy umieszczony na stojaku, modele instalacji lub elementów elektrycznych, pneumatycznych, hydraulicznych, przekroje, instrukcje, dokumentacje. Firma ABPLANALP Sp. z o.o.  doposażyła również pracownię przewozu drogowego osób i ładunków w modele środków transportu. Wyposażenie zostało dostarczone przed terminem zawartym w umowie, w dniu 14 września 2018 r. a jego wartość wyniosła 439.990,64 zł.

Firma UNIMETAL-SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Złotowie, w dniu 4 września br. dostarczyła pomoce dydaktyczne na kwotę 77.836,11 zł do pracowni przewozu drogowego osób i ładunków oraz do warsztatów szkolnych. Do pracowni przewozu drogowego osób i ładunków trafił zestaw do mocowania ładunków, natomiast do warsztatów szkolnych analizator spalin, tester diagnostyczny, płyta do kontroli zbieżności, stanowisko do wymiany oleju, żuraw z balanserem, wózek narzędziowy oraz zestaw do mocowania ładunków.

W dniu 20 września 2018 r. podpisano umowę z dostawcą wyposażenia komputerowego do pracowni przewozu drogowego osób i ładunków. Pracownia wyposażona będzie między innymi w komputer przenośny, drukarkę, skaner, projektor multimedialny oraz system głośników stereo. Wykonawcą umowy jest firma MODERNITY FOR BUSINESS Inga Majewska z Bobolic, sprzęt na kwotę 6 149,48 zł dostarczony zostanie zgodnie z umową do 20.10.2018 r.

Dzięki projektowi i uzyskanemu dofinansowaniu od września 2018 r. w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku funkcjonuje nowy kierunek kształcenia - kierowca mechanik. Naukę w tej klasie pobiera 29 uczniów.  

 

Stan realizacji na 31.12.2018

W dniu 23.10.2018 r. firma MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie dostarczyła samochód ciężarowy o wartości 308.730,00 zł. Wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego dostawca sprzętu komputerowego, firma MODERNITY FOR BUSINESS Inga Majewska z siedzibą w Bobolicach, nie wywiązała się z Umowy nr 27/ZP/18 z dnia 20.09.2018 r. i terminu dostawy ustalonego na 20.10.2018 r., w związku z czym doszło do odstąpienia od umowy. Powiat Szczecinecki w tej sytuacji zastosował procedurę zamówienia z wolnej ręki. Po przeprowadzonych negocjacjach z firmą COMDREV.PL. Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, która złożyła drugą najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym, ostatecznie w dniu 10.12.2018 r. popisano umowę na dostawę sprzętu komputerowego, z terminem dostawy do 21.12.2018 r. Sprzęt o wartości 8.264,13 zł został dostarczony do Zespołu Szkól Technicznych w dniu 20.12.2018 r. Pozostałych dostawców wyposażenia do pracowni przewozu drogowego osób i ładunków wyłoniono w postępowaniach poza ustawą PZP. W dniu 15.11.2018 r. podpisano umowę na dostawę pomocy dydaktycznych z Firmą Handlową „MAJSTER” Robert Tubielewicz z siedzibą w Szczecinku na kwotę 31.426,50 zł brutto. W ramach tej umowy zakontraktowano dostawę urządzeń komunikacji transportowej na kwotę 3.997,50 zł, modele obrazujące eksploatację środków transportu drogowego na kwotę 26.568,00 zł oraz sprzęt ratowniczy do udzielania I pomocy na kwotę 861,00 zł. Firmie CDS Mioduszewski z Koszalina zlecono dostawę kompleksowego oprogramowania dla serwisów samochodów ciężarowych i naczep oraz dostawczych i osobowych - Integra Truck 7, na kwotę 8.265,60 zł. Pozostałe zamówienia zrealizowano między innymi w Grupie IMAGE z Warszawy, NET POLSKA Piotr Szczęsny, Studio Promocyjno-Handlowe „CREDO” – Jacek Bogusławski, LIWONA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ODDK Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gdańsku itd.

Wartość wyposażenia zakupionego w ramach projektu do pracowni środków transportu drogowego, warsztatów szkolnych oraz pracowni przewozu drogowego osób i ładunków wynosi prawie 2 mln zł