Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: strona główna

Deklaracja dostępności

Wstęp

Starostwo Powiatowe w Szczecinku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.powiat.szczecinek.pl/.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Krzywicka-Dyndor, a.krzywicka@powiat.szczecinek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48943729261. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek Starostwa Powiatowego składa się z segmentu „A”, który jest dwukondygnacyjny, segmentu „B” – trzykondygnacyjnego, łącznika oraz budynku biurowego wolnostojącego. Do segmentu „A” , „B” prowadzą dwa wejścia zapewniające swobodny dostęp do budynku przez osoby niepełnosprawne, bez ograniczeń architektonicznych usytuowane w łączniku budynku tj. wejście główne i wejście boczne od strony parkingu. Aby dostać się do budynku wejściem głównym osoba niepełnosprawna może skorzystać z zamontowanej tam platformy schodowej. Aby wezwać pomoc, wystarczy zadzwonić dzwonkiem. Na parterze łącznika znajduje się Biuro Obsługi Klienta w którym bezpośrednio informacji udzielają zatrudnieni tam pracownicy . Wejście boczne od strony parkingu posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach . Budynek zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności mieści się w Szczecinku przy ul. Wiatracznej 1 na parterze. Do budynku prowadzi jedno wejście, które zapewnia swobodny dostęp dla osób niepełnosprawnych, bez ograniczeń architektonicznych. Osoby zatrudnione w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności odbyły szkolenie w zakresie języka migowego i bezpośrednio udzielają informacji dla osób niepełnosprawnych.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W budynku Starostwa Powiatowego korytarze i schody są dostępne i szerokie, które umożliwiają bezproblemowe poruszanie się osób na wózkach. Dodatkowo w budynku znajduje się winda, która może przewozić wózki z osobami niepełnosprawnymi. W tym zakresie również brak barier architektonicznych.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynku Starostwa Powiatowego znajduje się winda, wyposażona w komunikator dla osób niewidzących, którego celem jest wspomaganie słyszenia.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Dla osób niepełnosprawnych przy budynku Starostwa Powiatowego wyznaczone są miejsca parkingowe oznaczone niebieską kopertą. Jedno przy budynku administracyjnym wolnostojącym oraz jedno miejsce przy wejściu bocznym do budynku od strony dużego parkingu.
Przy budynku na ul. Wiatracznej 1 w Szczecinku, w którym mieści się Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności usytuowane są trzy miejsca parkingowe oznaczone niebieską kopertą.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Brak ograniczeń – informacji udzielają pracownicy zatrudnieni w Biurze Obsługi Klienta oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Informacji udzielają pracownicy zatrudnieni w Biurze Obsługi Klienta oraz pracownicy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848