Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: RPO WZ 2014-2020

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1294Z

RPO WZ

 

Projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1294Z na odcinku Szczecinek (węzeł Szczecinek Wschód w ciągu S11) – Żółtnica - I i II etap” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa 5 Zrównoważony transport, Działanie 5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych.

Celem projektu jest poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej oraz zwiększenie dostępności drogowej do regionalnych ośrodków wzrostu i obszarów wykluczonych.

Okres realizacji projektu: 08.2020 r. – 06.2021 r.

Przewidywana wartość projektu: 3 588 466,53 zł

Wkład Funduszy Europejskich – dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 993 061,31 zł (83,4%)

Planowane efekty:

    1. Długość przebudowanej drogi powiatowej – 3,59 km.

 

Stan realizacji na 30.06.2021 r.

Inwestycja polegała na przebudowie drogi powiatowej klasy Z Nr 1294Z od zjazdu z węzła „Szczecinek Wschód” do miejscowości Żółtnica – I i II etap. Nawierzchnia asfaltowa drogi poszerzona została do 6,00 m poprzez ułożenie masy asfaltowej trójwarstwowo o grubości warstw 4,0 cm, 6,0 cm i 4,0 cm oraz pobocza o szerokości 1,00 m. Konstrukcja jezdni została podniesiona do kategorii ruchu KR-4 z dopuszczalnym obciążeniem o nacisku na oś 11,5 t. Droga po przebudowie spełnia wymogi drogi klasy Z. W ramach inwestycji, w obrębie przystanków wybudowane zostały 3 zatoki autobusowe o długości peronu 20,0 m i głębokości 3,0 m wraz z chodnikiem w ich obrębie o szerokości 1,5 m oraz 1 zatoka o szerokości 2,0 m ze względu na dostępność w zakresie pasa drogowego wraz z chodnikiem o szerokości 1,0 m. Nawierzchnia zatok wykonana została z kostki kamiennej. Wymieniono stare oznakowanie pionowe na znaki nowej generacji oraz wykonano oznakowanie poziome. Pobocza i dna rowów zostały wyprofilowane. Łuki poziome i pionowe posiadają teraz parametry zgodne z rozporządzeniem o warunkach technicznych. Wykonano 44 zjazdy w granicach działki drogowej. Odwodnienie jezdni zapewnione zostało przez ukształtowanie spadków poprzecznych jezdni w kierunku poboczy gruntowych i dalej skarpami do rowów przydrożnych. W wyniku sprowadzania wody do rowów przydrożnych pod 23 zjazdami wykonano rury o średnicy 0,40 m celem przeprowadzenia wody opadowej. Natomiast pod zjazdem na skrzyżowaniu do miejscowości Sierszeniska wykonano rury o średnicy 0,60 m i długości 17,60 m oraz w km 3+248,80 umieszczona została rura o średnicy 0,80 m i długości 14 m.