Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: PO Polska Cyfrowa

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

 

Projekt grantowy pn.  „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

 

Cel projektu:

zapewnienie możliwości nauki zdalnej uczniom szkół ponadpodstawowych dla których powiat szczecinecki jest organem prowadzącym

 

Krótki opis projektu:

projekt polega na zakupie od 30 do 35 zestawów komputerowych do nauki zdalnej składających się z: laptopa, oprogramowania MS Office, rutera i słuchawek.

 

Okres realizacji projektu: 17.04.2020 r. – 17.10.2020 r.

 

Finansowanie projektu:

Projekt współfinansowany jest na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 355/2020 zawartej 17.04.2020 r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Powiatem Szczecineckim ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Wartość projektu:  106.382,70  zł, w tym:

Dofinansowanie: 99.950,00 zł

Wkład własny: 6.432,70 zł

 

Prognozowane wskaźniki realizacji projektu:

Wskaźniki produktu:

liczba zakupionych laptopów – od 30 szt. do 35 szt.

 

Wskaźniki rezultatu:

liczba wspartych szkół – 6

 

Osiągnięte wskaźniki realizacji projektu:

Wskaźniki produktu:

liczba zakupionych laptopów – 30 szt.

 

Wskaźniki rezultatu:

liczba wspartych szkół – 6