Oto logo strony. Piękne ono jest

Remont odcinka drogi nr 1260Z od drogi powiatowej 1266Z do przejazdu kolejowego w m. Wielawino

 

 

Fundusz Dróg Samorządowych

 

Projekt pn. „Remont odcinka drogi nr 1260Z od drogi powiatowej 1266Z do przejazdu kolejowego w m. Wielawino”, dofinansowany został ze środków Państwowego Funduszu Celowego: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, edycja 2023

Całkowita wartość zadania – 4 473 290,97 zł 

Wartość dofinansowania (50%) – 2 154 066,06 zł 

Okres realizacji – od 08.2023 r. do 12.2023 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie - 07.09.2023r.

Projektuje się remont istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi na odcinku od drogi powiatowej 1260Z do przejazdu kolejowego w m. Wielawino. Jest to droga przebiegająca w obszarze wiejskim na działkach nr 104, 137, 292 obr. Storkowo oraz 320 obręb Wielawino. Droga o szerokości zmiennej zbliżonej do szerokości 5,2 m i nawierzchni bitumicznej. Jezdnia aktualnie posiada nawierzchnię z dużymi ubytkami, spękaniami i znaczną degradacją. Długość remontowanego odcinka to 4492,40 m. W ramach inwestycji wykonane zostanie frezowanie na połączeniu istniejących nawierzchni. Podłoże wzmocnione zostanie geosiatką z włókien szklano-węglowych o wytrzymałości na rozciąganie 100/200KN/m i kolejno ułożone zostaną warstwy bitumiczne.
Ze względu na aktualny bardzo zły stan drogi inwestycja będzie miała olbrzymi wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze miejscowości Wielawino i Storkowo oraz całej gminy Grzmiąca. Standardy drogi zostaną podniesione, zostanie zapewniona spójność dróg publicznych. Skróci się czas dojazdu i zwiększy dostępność transportowa jednostek administracyjnych oraz dostępność terenów inwestycyjnych. Zwiększy się bezpieczeństwo oraz skróci czas dojazdu dzieci z obszarów wiejskich głównie popegeerowskich do placówek oświatowych.