Oto logo strony. Piękne ono jest

Remont drogi powiatowej 1276Z odc. Barwice - Przybkowo

 

 

Fundusz Dróg Samorządowych

 

Projekt pn. „Remont drogi powiatowej 1276Z odc. Barwice - Przybkowo” – dofinansowany został ze środków Państwowego Funduszu Celowego: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, edycja 2022

Całkowita wartość zadania – 1 222 673,71 zł

Wartość dofinansowania - 589 634,44 zł

Okres realizacji – 07.2022 r. – 01.2023 r.

Zadanie polega na wykonaniu nakładek bitumicznych na długości ogółem 1,75 km z podziałem na dwa odcinki drogi, na działkach nr 324/3, 25 obręb Barwice oraz 175 i 13 obręb Przybkowo. Odcinek A-B w miejscowości Barwice o długości 0,955 km oraz odcinek C-D w miejscowości Przybkowo o długości 0,795 km. Remont zakłada wzmocnienie nawierzchni nakładką bitumiczną składającą się z dwóch warstw. Istniejące zjazdy oraz chodniki i parkingi z kostki betonowej wraz ze zjazdem z płyt betonowych zlokalizowanym na odcinku A-B w km 0+415,96 zostaną wyregulowane. Istniejące zjazdy bitumiczne zostaną częściowo zfrezowane oraz wyremontowane materiałem z którego zostały wykonane. Zjazdy gruntowe zostaną podniesione do nowej niwelety warstwą kruszywa łamanego. Na odcinku A-B wyregulowany zostanie istniejący ściek betonowy. Pobocza ziemne uzupełnione zostaną humusem oraz obsiane trawą. Studzienki oraz wpusty deszczowe wyregulowane zostaną wysokościowo.