Oto logo strony. Piękne ono jest

Przebudowa drogi powiatowej nr 1294Z na odcinku Szczecinek (węzeł Szczecinek Wschód w ciągu S11) - Żółtnica - III etap

 

 

Fundusz Dróg Samorządowych

 

Projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1294Z na odcinku Szczecinek (węzeł Szczecinek Wschód w ciągu S11) - Żółtnica - III etap” – dofinansowany został ze środków Państwowego Funduszu Celowego: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, edycja 2022

Wartość całkowita zadania - 1 969 055,86 zł

Wartość dofinansowania - 969 174,08 zł (50% kosztów kwalifikowalnych)

Okres realizacji – 05.2022 r. – 10.2022 r.

Zadanie polega na przebudowie 830 m drogi powiatowej nr 1294Z w miejscowości Żółtnica. W ramach projektowanego III etapu inwestycji, droga zyska nawierzchnię umocnioną z masy asfaltowej o szerokości 6,0 m i pobocza o szerokości 1,0 m. Podłoże wzmocnione zostanie poprzez wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 30 cm. Masa ułożona zostanie dwuwarstwowo o grubości warstw 6,0 cm i 4,0 cm. W km od 5+109,59 do km 5+136,98 wybudowana zostanie szykana dla uspokojenia ruchu. Na projektowanym odcinku drogi projektuje się ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,0 m w obrębie miejscowości Żółtnica o długości 830 m po lewej stronie drogi. Ciąg pieszy projektuje się z nawierzchnią z kostki betonowej typu Polbruk o grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej w stosunku 1:5 oraz na podbudowie z tłucznia kamiennego 0-31,5 mm grubości podbudowy 15 cm na warstwie odsączającej o grubości 10 cm. Układ warstw na poszerzeniu drogi projektuje się jak dla drogi o ruchu kategorii KR-4.