Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Projekty partnerskie

Projekt wsparcie ZST

 

 

RPO WZ 2014-2020 

 

Powiat Szczecinecki realizuje projekt partnerski pn. „Kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Technicznych Szczecinku w celu dostosowania systemu kształcenia uczniów do potrzeb rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Liderem projektu jest Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Szczecinie.

Celem głównym projektu jest wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy oraz zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZST.

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 31.12.2022 r.

Przewidywana wartość projektu: 354 480,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich – dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa: 319 032,00 zł.

Wartość projektu w części dotyczącej Powiatu Szczecineckiego wynosi 49 230,00 zł,

w tym:
· dotacja 36 000,00 zł,
· wkład własny 13 230,00 zł.

Krótki opis projektu:

Projekt jest przedsięwzięciem kompleksowym przygotowanym na podstawie zdiagnozowanych potrzeb Zespołu Szkół Technicznych. Ogółem z kompleksowego wsparcia skorzysta 40 osób, w tym 30 uczniów i 10 nauczycieli.

Przewiduje się realizację:
• staży i praktyk zawodowych obejmujących realizację kształcenia zawodowego, praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami;
• dodatkowych zajęć specjalistycznych we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego;
• udział uczniów w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej;
• doradztwo edukacyjno- zawodowe dla uczniów;
• pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych;
• doposażenie pracowni zawodowych; • tworzenie klas patronackich;
• doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego.

Planowane efekty:

1. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 40 osób;

2. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS – 1;

3. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 10 osób.