Oto logo strony. Piękne ono jest

Mówię bez słów

 

Dobry klimat dla zawodowców ...

 

Tytuł projektu: „Mówię bez słów” – wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się uczniów z upośledzeniem umysłowym niemówiących lub posługujących się mową w ograniczonym stopniu.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi  priorytetowej VIII EDUKACJA Działanie 8.5 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Celem głównym projektu jest wypracowanie z uczniem i środowiskiem otaczającym metod komunikowania się, aby zapewnić równy dostęp uczniom z niepełnosprawnością, niemówiących lub słabo mówiących do dobrej edukacji, poprzez objęcie wsparciem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego kompleksowym programem w zakresie: doposażenia w specjalistyczny sprzęt, organizacja zajęć specjalistycznych dla 40 uczniów orz zwiększenie kompetencji 55 nauczycieli poprzez szkolenia, warsztaty i współpracę z placówkami.

W projekcie  weźmie udział 40 uczniów oraz 55 nauczycieli z SOSW.

Wartość projektu  to 521 266,95 zł przy wkładzie z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w wysokości 450 186,98 zł.