Oto logo strony. Piękne ono jest

Kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Technicznych w Szczecinku

 

 

Zadania dofinansowane z budżetu państwa

 

ZADANIE

 

„Kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Technicznych w Szczecinku w celu dostosowania systemu kształcenia uczniów do potrzeb rynku pracy”

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

w ramach dotacji celowej dot. krajowego współfinansowania projektów realizowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych, tj. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Liderem projektu jest Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Szczecinie.

 

WARTOŚĆ ZADANIA

 354 480,00 zł

 

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA

 17 724,00 zł

 

Celem projektu jest wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy oraz zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Szczecinku.

 

Projekt zakłada realizację:

  • staży i praktyk zawodowych obejmujących realizację kształcenia zawodowego, praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami,
  • dodatkowych zajęć specjalistycznych we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego,
  • udział uczniów w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej,
  • doradztwo edukacyjno- zawodowe dla uczniów,
  • pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
  • doposażenie pracowni zawodowych,
  • tworzenie klas patronackich,
  • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego.