Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

LGD POJEZIERZE RAZEM podpisała umowę na realizację LSR w nowej perspektywie finansowej

17 stycznia 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie miało miejsce podpisanie umów o warunkach i sposobie realizacji strategii przez trzynaście Lokalnych Grup Działania z terenu Województwa Zachodniopomorskiego.

Zdjęcie do LGD POJEZIERZE RAZEM podpisała umowę na realizację LSR w nowej perspektywie finansowej

Wśród nich znalazło się Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE, które na uroczystym podpisaniu umów reprezentowali przedstawiciele Zarządu: Paweł Mikołajewski – Prezes oraz Dorota Chrzanowska – Skarbnik.

Lokalna Strategia Rozwoju przygotowana przez LGD POJEZIERZE RAZEM obejmuje obszar pięciu gmin: Barwice, Biały Bór oraz Borne Sulinowo jako trzy gminy miejsko-wiejskie oraz Grzmiąca i Szczecinek jako dwie gminy wiejskie.

W ramach LSR realizowane będą operacje finansowane z dwóch funduszy: EFS+ (Europejski Fundusz Społeczny Plus ) i EFRROW (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich), co świadczy o tym, iż niniejsza Lokalna Strategia Rozwoju jest tzw. strategią wielofunduszową. Pierwszy z funduszy (EFS+) dotyczy Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego na lata 2021 – 2027 – służyć będzie realizacji celu szczegółowego (h) w zakresie aktywnej integracji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i kulturalnej. Realizacja drugiego z funduszy odbędzie się w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) - Strategia LGD będzie realizować interwencję LEADER/Rozwój Kierowany przez Społeczność (RLKS).

Założone cele i przedsięwzięcia LSR:

Cel 1: Poprawa warunków bytowych w szczególności osób młodych na terenie LSR;

Cel 2: Wzmocnienie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego;

Cel 3: Włączenie społeczne mieszkańców obszaru objętego LSR (EFS+).

Na jakie działania będzie można otrzymać wsparcie w ramach LSR?

1. Rozwój przedsiębiorczości poprzez powstanie nowych podmiotów gospodarczych oraz rozwój istniejących firm – kwota 400 000,00 EUR

2. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie LSR – kwota 700 000,00 EUR

3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru LSR – kwota 75 000,00 EUR, operacje będą obejmować m.in. takie działania jak: przystosowanie obiektów na cele turystyczne (w tym tworzenie ekspozycji, wystaw itp. z wykorzystaniem rozwiązań cyfrowych i interaktywnych), edukacja i upowszechnianie wiedzy na temat lokalnego dziedzictwa, opracowanie/tworzenie szlaków tematycznych, ścieżek edukacyjnych, przyrodniczych, questów, gier terenowych oraz oznakowanie tegoż dziedzictwa. Działania będą służyć ochronie i popularyzacji dziedzictwa przyrodniczego.

4. Aktywna społeczność obszaru objętego LSR – kwota 75 000,00 EUR, - w ramach przedsięwzięcia planuje się działania doradcze/animujące/szkoleniowe dla aktywności społecznej, wyjazdy studyjne, warsztaty, konferencje, festyny, akcje społeczne. Działania będą dotyczyć także rozszerzenia funkcji świetlic wiejskich o dotychczas niedostępne formy spędzania czasu wolnego i aktywności poprzez zakup sprzętu, urządzeń, mebli umożliwiających prowadzenie działalności edukacyjnej, animacyjnej, kulturalnej w formie klubów czy przestrzeni kreatywności. Wyposażenie przestrzeni aktywności - w postaci sprzętu do prowadzenia konkretnych zajęć, meble sprzyjające spotkaniom i działaniom warsztatowym.

 5. Aktywizacja osób z grup w niekorzystnej sytuacji (EFS+) – kwota 714 319, 60 EUR, wsparcie będzie ukierunkowane na działania skierowane do osób długotrwale bezrobotnych i biernych zawodowo w szczególności do grup osób w niekorzystnej sytuacji poprzez aktywizację społeczno-zawodową (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

Zgodnie z PS WPR (Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej) z pomocy wykluczone są operacje:

1.obejmujące budowę lub modernizację dróg, targowisk, sieci wodno-kanalizacyjnych, przydomowych oczyszczalni ścieków,

2.dotyczące świadczenia usług dla rolnictwa.

W przypadku wdrażania projektów w ramach PS WPR Beneficjentami będą mogły być:

- osoby fizyczne, w tym wykonujące działalność gospodarczą,

-osoby prawne, w tym organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych, mikro- i małe przedsiębiorstwa lub LGD (w ramach projektów grantowych lub operacji własnych),

-jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

W przypadku funduszu EFS+ w ramach, którego realizowana będzie aktywizacja społeczno-zawodowa beneficjentami będą mogli być: jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, instytucje pomocy i integracji społecznej, podmioty prowadzące: centra integracji społecznej/kluby integracji społecznej/warsztaty terapii zajęciowej, instytucje resocjalizacyjne, instytucje opiekuńczo-wychowawcze, instytucje rynku pracy, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne, instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, instytucje kultury.

Warto dodać, zgodnie z Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej podczas wspierania włączenia społecznego szczególny nacisk położony będzie na potrzeby zdiagnozowanych na obszarach objętych LSR grup osób w niekorzystnej sytuacji tj. w tym przypadku kobiety i osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie. Wsparcie będzie ukierunkowane również na seniorów tj. osoby powyżej 60 r.ż. oraz na osoby młode tj. do 25 r.ż.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z Lokalną Strategią Rozwoju, którą znaleźć można pod adresem: http://www.lgd.szczecinek.pl/index.php/lokalna-strategia-rozwoju-2 oraz do kontaktu z biurem Stowarzyszenia: telefonicznie 94-37-292-63, mailowo biuro@lgd.szczecinek.pl lub osobiście pod adresem: ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek, pokój nr 101.

Galeria zdjęć

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.