Oto logo strony. Piękne ono jest

Konsultacje projektu Uchwały Rady Powiatu Szczecineckiego

Działając na podstawie uchwały Rady Powiatu w Szczecinku nr LVIII/412/2010 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Zarząd Powiatu Szczecineckiego zaprasza do konsultacji projektu z dnia 5 listopada 2019 r. Uchwały Rady Powiatu w Szczecinku w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających wyposażonych w silniki spalinowe oraz skuterów wodnych na jeziorze Śmiadowo

 

Czas trwania konsultacji : 21 dni kalendarzowych od dnia publikacji projektu Uchwały tj.:

  1.  Rozpoczęcie konsultacji:    22 listopada 2019 r.
  2.  Zakończenie konsultacji:    13  grudnia 2019 r.

 

Zainteresowane organizacje proszone są o zapoznanie się dokumentacją w sprawie tj. projektem Uchwały, w Starostwie Powiatowym w Szczecinku,  ul. Warcisława IV 16, pok. 103, w godzinach 8-15.

 

Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu należy zgłaszać od 22 listopada 2019 r. do 13 grudnia 2019 r. (decyduje data wpływu do urzędu):

- pisemnie - na adres Starostwo Powiatowe w Szczecinku, ul. Warcisława IV 16, z dopiskiem  na kopercie: Konsultacje jezioro Śmiadowo;

- ustnie do protokołu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szczecinku, ul. Warcisława IV 16, pokój nr 103 w godz. 8-15,  tel. 943729238, 943729275;

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat.szczecinek.pl

 

Uwagi i wnioski, złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Powiatu Szczecineckiego.

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności