Oto logo strony. Piękne ono jest

Przemoc w rodzinie - sprawdź z jakiej pomocy możesz skorzystać

Przemoc w rodzinie to każde celowe działanie lub brak działania, na przykład zaniedbania, które powodują krzywdę i cierpienie fizyczne albo psychiczne członka rodziny. Sprawca przemocy wykorzystuje przewagę nad ofiarą i narusza jej podstawowe prawa, takie jak godność, wolność i nietykalność cielesną.

Zdjęcie do Przemoc w rodzinie - sprawdź z jakiej pomocy możesz skorzystać

Formy przemocy

przemoc fizyczna – jeśli ktoś cię bije, popycha, szarpie, kopie, dusi,

przemoc psychiczna – jeśli ktoś cię obraża, wyzywa, poniża, nie pozwala na kontakt z bliskimi, kontroluje twoje działania, stale krytykuje,

przemoc seksualna – jeśli ktoś cię molestuje, zmusza do współżycia lub jakichkolwiek innych zachowań seksualnych,  

inne zachowania – na przykład jeśli ktoś, od kogo jesteś zależny, pozbawia cię opieki, której potrzebujesz, zmusza do picia alkoholu, brania narkotyków.

 

Ofiarą przemocy w rodzinie może być każdy – dziecko, osoba z niepełnosprawnościami, małżonek, partner, osoba starsza.

 

Doświadczasz przemocy w rodzinie? Sprawdź, z jakiej pomocy możesz skorzystać. 

 

Placówki udzielające pomocy osobom z problemem przemocy w rodzinie

Nazwa instytucji/organizacji

Adres

Zakres ofiarowanej pomocy

Telefon

osoba do kontaktu

 

 

POWIAT SZCZECINECKI

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Wiatraczna 1

78-400 Szczecinek

 • Konsultacje dla osób stosujących przemoc,
 • Terapia dla osób stosujących przemoc, dla osób nieradzących sobie ze złością,
 • Prowadzenie programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
 • Prowadzenie programu terapeutyczno – psychologicznyego dla osób stosujących przemoc,
 • Prowadzenie grupy specjalistyczno – terapeutycznej dla osób doznających przemocy,
 • Świadczenie poradnictwa, prawnego, psychologicznego, pedagogicznego, terapeutycznego itp.
 • Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej
  i poradnictwa specjalistycznego,
 • Zapewnienie opieki dzieciom, w momencie zagrożenia życia i zdrowia w rodzinnej
  i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 • Rozpoczynanie i uczestniczenie w pracach
  w ramach Procedury „Niebieska Karta” .
 • Powiadamianie odpowiednich służb
  o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
 • Powiadamianie Sądu o konieczności wglądu w sytuację rodziny.
 • Pomoc w pisaniu wniosków, pism do różnych instytucji, sądu, policji i prokuratury.
 • Pomoc terapeutyczna dla osób znajdujących się w kryzysie, doznające przemocy.

730 30 40 35

Magdalena Mazur – Balcerzak – Powiatowy Koordynator ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

.Obsługę Zespołów zapewnia Ośrodek Pomocy Społeczej

Godziny pracy tak jak
w OPS:

 

 

 

 

 

 

 

 • Powadzenie Procedury „Niebieskie Karty”,
 • Uruchomienie procedur prawnych, zmierzające do ochrony osób dotkniętych przemocą,
 • Praca z rodziną, w której występuje przemoc.
 • Zapewnienie schronienia dla osób dotkniętych przemocą w sytuacjach tego wymagających.
 • Powiadamianie Policji, Prokuratury, Sądu Rodzinnego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i konieczności wglądu w sytuacje rodziny.
 • Udostępnienie specjalistycznego poradnictwa, pedagogicznego, prawnego
  i psychologicznego.
 • Pomoc w przygotowywaniu pism.

 

94  37-280-11,

94  37-280-03

728 - 823 - 383

Zespół Interdyscyplinarny
w Szczecinku,
ul. Wiejska 4, przewodnicząca Małgorzata Kisiel,

 

94-37-397-18

Zespół Interdyscyplinarny
w Białym Borze,
ul. Nadrzeczna 2a, przewodnicząca Robert Rutkowski

 

94-37-36-022

Zespół Interdyscyplinarny
w Barwicach,
 ul. Czaplinecka 14, przewodnicząca Anna Kłyszejko

 

94-37-33-959

Zespół Interdyscyplinarny
 w Bornem Sulinowie, ul. Lipowa 6, przewodniczący Joanna Mejer,

 

 

 

 

 

94-37-47-077

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Szczecinek, ul. Pilska 3, przewodnicząca Marzena Nowacka,

 

 

 

 

 

 

 

 

94-37-36-810

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Grzmiąca, ul. 1-go Maja 7, przewodniczący Dominika Bielecka

 

Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy Domowej

ul. Armii Krajowej 29,

pokój211

78-400 Szczecinek

 • Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego do spraw Przemocy Domowej obejmującego bezpłatne porady prawne, interwencje
  w instytucjach, konsultacje w zakresie spraw indywidualnych, motywowanie osób doznających przemocy w procesie zmian, udzielanie informacji na temat możliwości uzyskania pomocy i sposobów rozwiązywania problemów, wspieranie psychiczne, zachęcanie do aktywnego działania, kierowanie do odpowiednich instytucji.
 • Prowadzenie grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy.
 • Pomoc psychologiczna osobom uwikłanym w przemoc,
 • Przygotowywanie i przeprowadzenie cyklu zajęć edukacyjno-warsztatowych dla uczniów szczecineckich szkół na temat przemocy domowej.
 • Możliwość skorzystania z zastępstwa procesowego.

798 031 427

Stowarzyszenie Fundusz Tratwa Szczecinek

koordynator

Joanna Ossowska -

 

Sąd Rejonowy w Szczecinku Zespół Kuratorów Rodzinnych

ul. Bohaterów Warszawy 42

78-400 Szczecinek

 • Współpraca między instytucjami.
 • Informowanie osób pokrzywdzonych na temat możliwości oraz form pomocy.
 • Informowanie o prawach osoby doznającej przemocy w rodzinie.
 • Wskazywanie konkretnych placówek pomocowych.

94  37-308-30

Kierownik Beata Brosiłowicz

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

ul. Kilińskiego 1

Szczecinek

 • Opieka pedagogiczna i wychowawcza nad dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo, profilaktyka uzależnień i przemocy w rodzinie.
 • W ognisku prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne.

 

94  37- 437- 22

512-350-752

94  37- 236- 97

Dorota Patkowska

 

Świetlica środowiskowa  Tratwa

ul. Wiejska 4

Szczecinek

 • Placówka wsparcia dziennego dla dzieci
  w wieku 7 – 13 lat, które wymagają pomocy
  w procesie edukacji, organizacji czasu wolnego oraz socjoterapii.
 • Celem działalności świetlicy jest tworzenie warunków do indywidualnego rozwoju, organizacji czasu wolnego z dala od przemocy,, używek i agresji.
 • W świetlicy prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne

94  37-412-11

798 031 427

 

Iwona Stachnik

Monika Firaza

 

 

 

 

Klub Młodzieżowy Tratwa

ul. Wiejska 4

Szczecinek

 • Udzielanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,
 • Organizowanie czasu wolnego,
 • Rozwój zainteresowań i uzdolnień,
 • Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień,
 • Zajęcia z elementami socjoterapii,
 • Kształtowanie umiejętności społecznych
  i interpersonalnych.

94  37-412-11

 

Kamila Klafczyńska

 

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

 

ul. Kościuszki 57,

Szczecinek

Wsparcie udzielane jest bezpłatne, głównie ukierunkowane na pomoc dzieciom, młodzieży i rodzinom.

Prowadzona jest także terapia rodzinna.  

 • Terapia, wsparcie,
 • Porady psychologiczne,
 • psychoterapia

94 3721451

531 679 567

Koordynator Monika Lisaj - Łozińska

 

Świetlica Koniczynka 

 

Osiedle Zachód szczecinek

 • Celem działalności świetlicy jest tworzenie warunków do indywidualnego rozwoju, organizacji czasu wolnego z dala od przemocy,, używek i agresji.
 • W świetlicy prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne

609- 657- 057

Stowarzyszenie Sportowe pomagamy Dzieciom

 

 

Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza – Caritas Parafii pw. NNMP

ul. 3-go Maja 1

Szczecinek

 • zapewnienie opieki wychowawczej, pomoc
  w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
 • łagodzenie niedostatków wychowawczych
  w rodzinie, socjoterapia
 • eliminowanie zaburzeń osobowościowych,

94-37-42-701

Kancelaria wew. 20

Proboszcz wew. 21

 

 

Punkt Konsultacyjny

Urząd Gminy

Szczecinek

 • Motywowanie osób uzależnionych
  i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii.
 • Udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym.
 • Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej.
 • Udzielenie stosownego wsparcia i informacji
  o możliwościach uzyskania pomocy
  i powstrzymania przemocy.
 • Inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy w przypadku przemocy domowej.
 • Zdiagnozowanie problemów całej rodziny
   i zaplanowanie pomocy dla wszystkich jej członków.

 

94-37-47-077-

Godziny przyjęcia specjalistów:

 • pedagog – terapeuta

każdy czwartek w godzinach 14:00 – 16:00

 • psycholog – każdą środę

w godzinach 13:00 – 14:00

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Wiatraczna 1

78-400 Szczecinek

 • Działalność ustawowa w tym: profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
 • Pomoc psychologiczno- pedagogiczna dzieciom i młodzieży z grup ryzyka. Wspomaganie szkół i przedszkoli w działaniach profilaktycznych.
 • Rozpowszechnianie materiałów dotyczących zapobiegania uzależnieniom i przemocy.
 • Tworzenie i prowadzenie Programów „ Szkoła dla Rodziców”, „Wychowanie bez Klapsa”, „Trening kontroli złości”

 

94  37-437-22

512-350-752

 

 

„PATRONKA” Sp. z o.o.

ul. Lelewela 11,

ul. Klasztorna 11

78-400 Szczecinek

 • Wsparcie dla osób doznających przemocy.
 • poradnictwo dla osób stosujących przemoc.
 • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu.
 • Dzienny oddział terapii uzależnień.
 • W ramach Ośrodka usługi świadczą psycholog, psychiatra , specjaliści psychoterapii uzależnień.

 

94  37-40-106 – Lelewela

 

 

94  37 21 435 - - Klasztorna

 

 

 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Szczecinku, Plac Wolności 13

 

 

 

 • Poradnictwo w zakresie pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym. Motywowanie do podjęcia terapii odwykowej.
 • Współpraca z Komendą Powiatową Policji w celu pozyskania informacji dot. przemocy w rodzinie, demoralizacji nieletnich.
 • Poradnictwo i interwencje w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Współpraca ze specjalistami mogącymi pomóc w doskonaleniu metod rozwiązywania problemów związanych z alkoholem
  i przemocą.

 

94  37-141-53

Beata Kowal

 

w Gminie Grzmiąca, ul. Kolejowa 2

 

94  37- 368- 10

 

Jolanta Bierkowska

 

 

Tel. 094-373-63-09 (wew.21)

Jolanta Lis

 

w Barwicach, ul. Zwycięzców 22

 

 

w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 6.

94 37-34-122

Irena Stecenko

 

 

 

w Białym Borze, Żymierskiego 10

 

94 37 39 002,

94 37 39 032

Bożena Sadlak

 

Komenda Powiatowa Policji

w Szczecinku, ul. Polna 25

 

 

 • Interwencja domowa.
 • Rozpoczynanie i uczestniczenie w pracach
  w ramach Procedury „Niebieskiej Kary” .
 • Stały kontakt z rodziną, w której występuje problem przemocy domowej.
 • Współpraca z instytucjami, które zajmują się przeciwdziałaniem przemocy domowej.
 • Powiadomienie Sądu i Prokuratury
  o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

 

94  37- 53- 511

 

 

 

Komisariat w Bornym Sulinowie,
ul. B. Chrobrego 2,

94  37- 534- 51

667- 094- 093

 

 

Komisariat w Białym Borze, ul. Słupska 10

94  37- 53- 471

695-876- 554

 

 

Komisariat w Barwicach, ul. Zwycięzców 22

94  37- 534- 91

695- 876- 553

 

 

 

 

 

 

 

Straż Miejska

 

 

w Szczecinku,

ul. Karlińska 15

 • Kontakt osób z właściwymi instytucjami zajmującymi się tą problematyką.
 • Pomoc w napisaniu pism i wniosków.
 • Pomoc w postaci przewiezienia lub załatwienia miejsca w pobliskich ośrodkach dla bezdomnych.

 

94  37- 405- 44

 

 

 

 

w Barwicach,

ul. Zwycięzców 22

 

94 373- 63- 09

wew. 47

 

 

 

w Bornem Sulinowie,
al. Niepodległości 6

94  37- 34- 148

 

 

Straż Gminna

W Grzmiącej ul. 1 Maja 7

94  37- 36- 810 wew.61

 

 

Prokuratura Rejonowa

ul. Mickiewicza 16

78-400 Szczecinek

 

 • Informowanie osób pokrzywdzonych na temat możliwości oraz form pomocy
 • Informowanie o prawach osoby doznającej przemocy w rodzinie
 • Wskazywanie konkretnych placówek pomocowych.
 • Przyjmowanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,

 

94  37- 430- 88

 

 

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Lokalny Punkt Pomocy

Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, Osobom Najbliższym oraz Świadkom Przestępstw

w Szczecinku

 ul. 3 Maja 1a; 78-400 Szczecinek

(Dom Parafialny parafii pw. NNMP w Szczecinku,

pokój numer 18 (Caritas) )

 

 

 

Zakres udzielanej pomocy:

 • organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów
 • pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychologiczną
 • Pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych,  w żłobkach i klubach dziecięcych,
 • Organizowanie i finansowanie szkoleń
  i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe
 • Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i

innych opłat,

 • Przyznawanie bonów żywnościowych, pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości

i higieny osobistej.

 • Finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego
 • Finansowanie kosztów wyjazdu osoby uprawnionej wraz z małoletnim
 • zakup urządzeń i wyposażenia domowego

 

 

 

518 532 389

 

Anna Ilukowicz

czynny:

 poniedziałek 10.00-18.00

wtorek-piątek 8.00-16.00

 

 

Klub

 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Starszych

Fundacji „Miłosierdzie i Wiedza”

ul. Armii Krajowej 29, pokój 102

(parter Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku

 • Klub – miejsce, gdzie osoby dorosłe mogą spokojnie i w sympatycznym towarzystwie spędzić ciekawie czas.
 • Bezpłatna kafejka internetowa.
 • Pośredniczenie w kontakcie osób z właściwymi instytucjami zajmującymi się tą problematyką.
 • Pomoc w napisaniu pism i wniosków oraz szukaniu pomocy poprzez Internet.

Bezpłatne porady obywatelskie

697755214

Fundacja

„Miłosierdzie i Wiedza”

koordynator

Mariusz Michalski

 

                     

 

 

Ponadto w całej Polsce, a więc także na terenie Województwa Zachodniopomorskiego funkcjonują Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej. Są to Ośrodki, które oprócz schronienia oferują też pełny zakres pomocy specjalistów, są to:

1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

    ul. Grunwaldzka 49

    78-200 Białogard

    tel. 94 312-22-57

2. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

    ul. Dąbrowskiego 4

    73-500 Świnoujście

    tel. 91 322-54-60

Ośrodki zapewniają schronienie, nocleg i wyżywienie osobom doznającym przemocy domowej, zapewniają ochronę przed osobą, której się boją, oferują pełny zakres pomocy specjalistycznej: psychologiczną, medyczną, prawną i socjalną.
W realizacji swoich zadań ośrodki współpracują z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

 

W Powiecie Szczecineckim jedyną placówką zapewniającą schronienie osobom doznającym przemocy w rodzinie jest prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku  Hostel dla Osób Doznających Przemocy „Zacisze”. Schronienie w Hostelu mogą otrzymać osoby z terenu Miasta Szczecinek.

Chcąc skorzystać z pomocy oferowanej przez Hostel należy skontaktować się z Panią Elżbietą Baran, tel. 94-37-28-032.

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
"Niebieska Linia" IPZ
ul. Korotyńskiego 13,

02-121 Warszawa
tel.: (+48) 22 824-25-01, fax 22 823-96-64
Sekretariat czynny w godzinach 8.00 - 18.00.

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa

 

infolinia 801 120 002

tel. do sekretariatu 22 666-10-36
fax: 22 250-63-11
e-mail: biuro@niebieskalinia.info

Sekretariat czynny w godzinach 8.00 - 16.00.

 

Stowarzyszenie "SOS dla Rodziny"

ul. Energetyków 10 ,

70 – 656 Szczecin

tel. 91  350 – 73 – 80

kom: 697 – 803 – 070

fax: 91  431 – 8 – 26

e-mail :biuro@sos.home.pl

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności