Oto logo strony. Piękne ono jest

„Uczniowski challenge ” III edycja

„Uczniowski challenge” to konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którego celem jest promocja rehabilitacji w Polsce, zwiększenie świadomości o osobach niepełnosprawnych oraz promocja produktów sponsorów nagród rzeczonego konkursu.

 Regulamin konkursu „Uczniowski challenge ” III edycja :

1.Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem konkursu „Uczniowski challenge” jest firma AXIS z siedzibą w Belsk Duży Anielin 24, placówka ul Nocznickiego 2a Belsk Duży.

1.2. Termin trwania konkursu został ustalony na okres od 10 października 2021 roku do 15 grudnia 2021 roku do godz. 23.59.

1.3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 stycznia 2021 roku na profilu firmy na fb oraz drogą elektroniczną do wszystkich uczestników.

1.4. Przesłanie hasła do konkursu „uczniowski challenge” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne jego publikowanie przez Organizatora na portalach społecznościowych, stronie internetowej oraz w innych materiałach informacyjno-marketingowych Organizatora.

1.5. Wszyscy uczestnicy tej edycji otrzymają nagrody o wartości minimum 350 zł.

1.6. Uczestnikiem konkursu może być uczeń klasy 1-8 oraz uczniowie szkół średnich.

2. Cel konkursu

2.1. Celem konkursu jest promocja rehabilitacji w Polsce, zwiększenie świadomości o osobach niepełnosprawnych oraz promocja produktów sponsorów nagród tego konkursu.

3. Warunki i zasady uczestnictwa

3.1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest łączne spełnienie następujących zasad konkursu:

● Jedna osoba przesyła jedno zgłoszenie tj odpowiedź na pytanie i hasło

1. Jak można pomóc osobom niepełnosprawnym ? do 30 słów

2. Hasło promujące rehabilitację i zdrowie.

● Uczestnik Konkursu wysyłając hasło oświadcza, że:

o zgłoszona do Konkursu praca jest autorstwa Uczestnika i przysługuje mu do niej całość praw autorskich,

o hasło nie łamie praw niemajątkowych ani majątkowych osób trzecich

● hasło opisujące pytania konkursowe „uczniowski challenge” należy:

o wysłać na adres mailowy: axis-konkurs@wp.pl umieszczając w tytule maila „uczniowski challenge imię i nazwisko uczestnika”

● Aby praca konkursowa została oceniona przez komisję konkursową musi zawierać odpowiedź na pytanie konkursowe , hasło konkursowe, potwierdzenie opłaty, imię i nazwisko oraz nazwę i adres szkoły do której uczęszcza uczestnik.

● Opłata wykonywana jest tylko raz i uprawnia do udziału we wszystkich konkursach organizowanych przez firmę AXIS. Osoby, które wykonały opłatę w poprzednich edycjach są zwolnione z opłaty.

Wysokość opłaty wpisowej : od 10 października do 15 października 20 zł

od 16 października do 15 listopada 30 zł

od 16 listopada do 15 grudnia 40 zł

Nr Konta 08 1050 1025 1000 0092 0881 8329 tytułem : uczniowski challenge

Odbiorca: AXIS Anielin24 05-622 Belsk Duży

*Decyduje data wykonania opłaty tzn można wykonać opłatę 10 października w wysokości 20 zł a pracę wysłać dopiero 10 grudnia.

● Hasło nie może zawierać obraźliwych, wulgarnych, łamiących prawo treści

● Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów

3.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy zatrudnieni w firmie AXIS oraz osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym członkowie komisji konkursowej. Powołana komisja konkursowa wyłoni 18 zwycięzców.

4. Nagrody

4.1.Komisja konkursowa wybierze po 3 laureatów w grupie szkoła podstawowa klasy 1-4, 5-8, liceum oraz przyzna 3 wyróżnienia w każdej z grup.

4.2.Nagrodami w konkursie są:

● za zajęcie I miejsca: Apple MacBook Air M1

● za zajęcie II miejsca: Apple iPad pro

● za zajęcie III miejsca: Apple iPad mini

● za otrzymanie wyróżnienia: Samsung Galaxy Tab A7

● wszyscy uczestnicy konkursu „uczniowski challenge” III edycja , również laureaci otrzymają losowo nagrody : bony 350 zł na obuwie sportowe, bony 350 zł na zajęcia sportowe w wybranym przez siebie miejscu, bony 350 zł na zakup materiałów edukacyjnych (książki, słowniki, sprzęt do nauki zdalnej np. słuchawki, monitory, czytniki), kursy edukacyjne on line, bony 500 zł na badania GenoBios, badania przesiewowe wad postawy w szkołach.

● Nagroda specjalna 50 000 zł na wyposażenie sali korekcyjnej dla szkoły z największą frekwencją uczestników w przypadku 100% frekwencji decyduje zasada kto pierwszy.

4.3.Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o wynikach konkursu drogą mailową.

4.4. Nagroda zostanie dostarczona przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty na wskazany adres.

4.5. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

5. Postanowienia końcowe

5.1. Osoby nadsyłające swoje zgłoszenia w ramach konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celach marketingowych związanych wyłącznie z konkursem. Administratorem danych osobowych będzie AXIS Belsk Duży ul Nocznickiego 2a Przesłane dane osobowe:

● nie będą sprzedawane jakimkolwiek innym podmiotom

● nie będą wykorzystywane w celach innych niż przewidziane przepisami prawa

● będą bezpiecznie przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

5.2.Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji) oraz usunięcia z bazy danych.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności