Oto logo strony. Piękne ono jest

Konsultacje projektu Programu współpracy z NGO na 2022 r.

1.Termin rozpoczęcia konsultacji:  11.10.2021 roku.

   Termin zakończenia konsultacji: 26.10.2021 roku.

2.Obszar konsultacji i podmioty uprawnione do udziału w konsultacjach.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) mające swoją siedzibę lub prowadzące działalność na terenie Powiatu Szczecineckiego.

3.Forma i miejsce konsultacji.

Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu, należy zgłaszać w terminie do 26 października 2021 roku (decyduje data wpływu do urzędu):

-  pisemnie na adres:

 Wydział Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Rozwoju

 Starostwo Powiatowe w Szczecinku

 Warcisława IV 16

78-400 Szczecinek

- elektronicznie na adres poczty elektroniczne: k.lewandowska@powiat.szczecinek.pl

4. Projekt Programu współpracy oraz formularz uwag do projektu zamieszczony zostanie na:

 - na stronie internetowej Powiatu Szczecineckiego www.powiat.szczecinek.pl,

 - na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.powiatszczecinecki.bip.net.pl

 - na tablicach ogłoszeń w siedzibie urzędu.

 Na kopercie lub w tytule e-mail należy wpisać: KONSULTACJE: „Program Współpracy 2022”.

5. W procesie konsultacji nie będą uwzględniane opinie, uwagi, propozycje:

-     złożone z datą wpływu po terminie ogłoszonych konsultacji, tj. złożone po dniu 26 października 2021 r.

-     niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.

6. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać pod numerem telefonu: 94 372 92 46 – osoba do kontaktu – Kinga Lewandowska, lub mailowo: k.lewandowska@powiat.szczecinek.pl.

 

Więcej informacji TUTAJ

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności