Oto logo strony. Piękne ono jest

Stypendia i Nagrody Starosty Szczecineckiego

Informujemy, iż trwa nabór wniosków o przyznanie Stypendium Starosty Szczecineckiego dla studentów oraz Nagrody Starosty Szczecineckiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych Powiatu Szczecineckiego i studentów będących mieszkańcami naszego Powiatu za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sportu.

STYPENDIUM STAROSTY SZCZECINECKIEGO

O stypendium mogą się ubiegać studenci studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, studiujący na uczelni publicznej lub niepublicznej, w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym, którzy spełnili łącznie następujące warunki:

- uzyskali w roku akademickim poprzedzającym rok przyznania stypendium średnią ocen przekraczającą 4,6,

- uzyskali pozytywne oceny ze wszystkich egzaminów (w przypadku gdy przedmiot kończy się egzaminem) i zaliczeń (w przypadku, gdy przedmiot w danym roku nie jest objęty egzaminem),

- zamieszkują na terenie powiatu szczecineckiego. Przy przyznawaniu stypendium będą brane również pod uwagę dodatkowe osiągnięcia, w szczególności: uczestnictwo w pracach zespołów badawczych lub realizacja własnych badań, publikacje w wydawnictwach książkowych i czasopismach specjalistycznych, zaangażowanie w pracę organizacji studenckich, fundacji i stowarzyszeń, wysokie wyniki sportowe w indywidualnych lub zespołowych dyscyplinach sportowych, nagrody i wyróżnienia w konkursach regionalnych, ponadregionalnych lub międzynarodowych, wystąpienia w ramach sympozjów i konferencji.

Do wniosku (złożonego wg wzoru) należy dołączyć następujące dokumenty:

- zaświadczenie z dziekanatu uczelni potwierdzające uzyskaną przez studenta średnią ocen za rok akademicki 2022/2023; 

- elektroniczny wykaz ocen z poszczególnych przedmiotów za rok akademicki 2022/2023 potwierdzony za zgodność z oryginałem przez dziekana wydziału uczelni wyższej;

- uwierzytelnione (za zgodność z oryginałem) kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe osiągnięcia w roku 2022/2023,

- oświadczenie o zamieszkaniu na terenie powiatu szczecineckiego.

Wnioski o stypendium należy składać w terminie do 14 października 2023 r.

Stypendium przyznaje się na okres roku akademickiego (z wyłączeniem okresu wakacji).

NAGRODA STAROSTY SZCZECINECKIEGO

Uczniowie szkół ponadpodstawowych z powiatu szczecineckiego i studenci zamieszkali na terenie powiatu szczecineckiego, za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sportu mogą ubiegać się o przyznanie NAGRODY STAROSTY SZCZECINECKIEGO.

Zgodnie z regulaminem nagroda przysługuje w szczególności:

- laureatom ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych,

- zwycięzcom ogólnopolskich konkursów przedmiotowych, organizowanych dla szkół ponadpodstawowych,

- uczniom i studentom, którzy posiadają udokumentowane szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury lub sportu uzyskane poza szkołą lub uczelnią,

 - uczniom i studentom, którzy odnieśli sukcesy w zawodach sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym.

Nagroda jest świadczeniem jednorazowym, którą przyznaje Zarząd Powiatu Szczecineckiego. W każdym roku przyznaje się nie więcej niż 6 Nagród, maksymalna wysokości Nagrody wynosi 3.000 zł.

Wniosek o przyznanie nagrody składają:

 - dyrektorzy szkół, do których uczęszczają uczniowie, których dotyczy nagroda,

- kluby sportowy,

- studenci.

Wnioski o Nagrodę Starosty Szczecineckiego można składać do 30 września 2023 r. na załączonym wzorze. Do wniosku należy dołączyć uwierzytelnione (za zgodność z oryginałem) kserokopie dokumentów potwierdzające osiągnięcia kandydata do Nagrody, a w przypadku studenta dodatkowo oświadczenie o zamieszkaniu na terenie powiatu szczecineckiego.

O decyzji Zarządu Powiatu Szczecineckiego, w sprawie przyznania i wysokości świadczenia, wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie.

Wnioski i klauzule znajdują się do pobrania z poradniku interesanta zamieszczonej na stronie BIP powiatu szczecineckiego (kategoria: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu).

Na wszelkie ewentualne pytania odpowiedzą pracownicy Wydziału Edukacji Kultury i Sportu.

Zapraszamy do kontaktu osobistego w Starostwie Powiatowym w Szczecinku:

 - stypendium - pok. nr 109, nr telefonu 94 37 29 267;

- nagroda – pok. nr 107, nr telefonu 94 37 29 227.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności