Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Projekty i inwestycje

Termomodernizacja

IIS

 

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego,
szczecineckiego i świdwińskiego

 

Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013
 

Priorytet IX
Infrastruktura energetyczna 
przyjazna środowisku i efektywność energetyczna
 

Działanie 9.3
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

 1. Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna.

 2. Celem Działania jest zmniejszenie zużycia energii w sektorze publicznym.

 3. Budżet na realizację Działania w trybie konkursu zamkniętego wynosi 166 893 292,00 PLN ze środków Funduszu Spójności. Dodatkowo zabezpieczono 20% kwoty całej alokacji wspólnotowej przeznaczonej na dany nabór, stanowiącą rezerwę kursową oraz rezerwę odwoławczą. Pomoc finansowa udzielana w ramach działania 9.3 dostępna będzie na terenie całego kraju

 

Obiekty na mapie (zaznacz "Obiekty objęte termomodernizacją") >>


Opis projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji kwalifikujących się w ramach działania obiektów użyteczności publicznej znajdujących się na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego. W projekcie biorą udział następujące jednostki samorządu terytorialnego: powiat szczecinecki, powiat białogardzki, miasto Białogard, gmina Białogard, gmina Karlino, gmina Tychowo, gmina Czaplinek, miasto Kołobrzeg, gmina Dygowo, gmina Gościno, gmina Kołobrzeg, gmina Rymań, gmina Siemyśl, gmina Ustronie Morskie, gmina Biesiekierz, gmina Bobolice, miasto Szczecinek, gmina Barwice, gmina Biały Bór, gmina Borne Sulinowo, gmina Grzmiąca, gmina Szczecinek, gmina Połczyn Zdrój, gmina Rąbino, gmina Sławoborze. Miasta i gminy biorące udział w projekcie prowadzą ścisłą współpracę dotyczącą organizacji wspólnych imprez kulturalnych i sportowych, rozwoju turystycznego i rozwoju obszarów wiejskich, a także w zakresie realizacji wspólnych projektów infrastrukturalnych i społecznych. Między innymi w tym celu powołały Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, który instytucjonalnie wdraża i zarządza kilkunastoma wspólnymi projektami. Wymienione samorządy prowadzą również współpracę w zakresie planowania strategicznego, wdrażając strategię rozwoju turystyki, której założenia odnoszą się do historycznego Szlaku Solnego przebiegającego przez teren gmin i powiatów biorących udział w projekcie 

Projekt zakłada, iż w trakcie lat 2009-2012 w ramach projektu, poddanych termomodernizacji zostanie 106 obiektów, w tym: 3 ośrodki pomocy społecznej, 5 ośrodków kultury, 1 hala sportowa, 2 budynki socjalne przy stadionach, 2 biblioteki, 17 świetlic i sal wiejskich i miejskich, 4 ośrodki zdrowia, 1 szpital, 3 budynki OSP, 17 budynków administracji samorządowej, 8 przedszkoli, 22 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum, 7 zespołów szkół prowadzonych przez gminy, 13 szkół ponadgimnazjalnych. Zakładamy, iż obiekty te wyróżniać się będą wspólnym elementem w postaci tablic pamiątkowych (po zakończeniu projektu oraz billboardami, które przez 5 lat będą w każdej gminie informowały o realizacji projektu ze środków POIiŚ. 

Realizacja projektu przyczyni się do kompleksowego rozwiązania problemów funkcjonowania infrastruktury budynków użyteczności publicznej na obszarze funkcjonowania gmin biorących udział w projekcie. W obiektach poddanych termomodernizacji wypełniane są funkcje kulturalne i sportowe, edukacyjne, administracji publicznej, opieki zdrowotnej i społecznej dla niemal połowy obszaru podregionu koszalińskiego.Rodzaje wydatków: Ustalono, iż na potrzeby realizacji projektu poniesione zostaną koszty rzeczowe przeznaczone na termomodernizację w wysokości 77 125,6 tys. zł. Projekt nie będzie generował kosztów osobowych, ponieważ zespół projektowy (poza koordynatorem zewnętrznym) będzie wykonywał czynności zgodnie ze swoim podstawowym zakresem obowiązków wynikających z umów o pracę. Funkcję doradczą przy realizacji projektu będzie pełnić Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. 

Struktura przepływów finansowych: środki finansowe na realizację projektu zostaną ujęte w budżetach stron porozumienia (uchwały budżetowe stanowią załącznik do niniejszego wniosku). Beneficjent będzie się rozliczał z NFOŚiGW z całości zadania, gminy będą realizowały swój zakres robót przedstawiając faktury do lidera projektu, który będzie składał wniosek o płatność. Z kolei refundacja poniesionych nakładów również prowadzona będzie przez powiat. 

Lider posiada duże doświadczenie we wdrażaniu projektów finansowanych ze środków UE. Zrealizował następujące projekty współfinansowane ze środków UE: - PHARE 2003 SSG „Aktywizacja rozwoju gospodarczego regionu szczecineckiego”, wartość projektu - 2 777 719,21 EURO, w tym udział funduszu Wspólnot Europejskich - 1 858 326,22 EURO; - Działanie 1.1 ZPORR „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – „Przebudowa ulicy 28 Lutego w Szczecinku” Wartość projektu 3.380.851,28 zł (w tym z UE 2.535.638,46 zł), - Działanie 2.2 ZPORR „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”: „Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Szczecineckiego” rok 2004/2005, kwota 1.254.000,00 zł, „Program stypendialny dla studentów Powiatu Szczecineckiego” rok 2004/2005, kwota 169.000,00 zł, „Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Szczecineckiego” rok 2005/2006, kwota 1.288.000,00 zł, „Program stypendialny dla studentów Powiatu Szczecineckiego” rok 2005/2006,kwota 166.000,00 zł, „Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Szczecineckiego” rok 2006/2007, kwota 693.792,86 zł, „Program stypendialny dla studentów Powiatu Szczecineckiego” rok 2006/2007, kwota 79.540,00 zł; - Działanie 3.3 ZPORR: „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Adaptacja i modernizacja obiektów poszpitalnych na Ośrodek dla Osób Chorych na SM w Bornem Sulinowie”. Wartość projektu 8.633.981,01 zł (w tym z UE 3.354.834,83 zł). 

W ramach niniejszego projektu zostały poniesione koszty związane z opracowaniem dokumentacji technicznej. W pięciu (w dwóch już się rozpoczęły, natomiast w 3 planowane są do rozpoczęcia jeszcze w tym roku) obiektach zostały rozpoczęte prace budowlane, które wchodzą w zakres prac termomodernizacyjnych. Obiekty, w których przeprowadzono już prace to: I LO w Szczecinku (wymieniono wszystkie okna) i Zespół Szkół nr 3 w Szczecinku (remont stropodachu Sali gimnastycznej 

Zakres Robót 

W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie następujących robót w podziale na obiekty:

 • - ocieplenie ścian zewnętrznych budynków w 88 obiektach, ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic przy gruncie w 15 obiektach,

 • - ocieplenie ścian wewnętrznych (pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi) w 6 obiektach,

 • - ocieplenie stropodachu w 63 obiektach,

 • - ocieplenie stropu poddasza (strop pod nieogrzewanym poddaszem) w 30 obiektach,

 • - ocieplenie stropu nad piwnicą (strop nad piwnicą) w 10 obiektach,

 • - ocieplenie podłogi na gruncie w 5 obiektach,

 • - ocieplenie dachu w 22 obiektach,

 • - wymianę okien w 80 obiektach,

 • - wymianę drzwi zewnętrznych w 68 obiektach,

 • - modernizację systemu wentylacji w 2 obiektach,

 • - modernizację instalacji centralnego ogrzewania w 100 obiektach,

 • - modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej w 33 obiektach,

 • - modernizację lub wymianę kotłów w 15 obiektach,

 • - montaż kolektorów słonecznych w 22 obiektach,

 • - montaż pomp ciepła w 23 obiektach,

 • - modernizację oświetlenia (prace elektryczne) w 2 obiektach

 

ZAKRES GEOGRAFICZNY PROJEKTU:

Lokalizacja projektu – projekt zostanie zrealizowany w województwie zachodniopomorskim, podregionie koszalińskim, na terenie powiatów białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego. 

Lokalizacja inwestycji – inwestycje będą realizowane na terenie powiatów i gmin biorących udział w projekcie, tj. na terenie następujących powiatów i gmin: powiat szczecinecki, powiat białogardzki, miasto Białogard, gmina Białogard, gmina Karlino, gmina Tychowo, gmina Czaplinek, miasto Kołobrzeg, gmina Dygowo, gmina Gościno, gmina Kołobrzeg, gmina Rymań, gmina Siemyśl, gmina Ustronie Morskie, gmina Biesiekierz, gmina Bobolice, miasto Szczecinek, gmina Barwice, gmina Biały Bór, gmina Borne Sulinowo, gmina Grzmiąca, gmina Szczecinek, gmina Połczyn Zdrój, gmina Rąbino, gmina Sławoborze.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROJEKTU:

Projekt zakłada dokonanie kompleksowej termomodernizacji zgodnie z projektami budowlanymi oraz opisem uzgodnionym przez strony porozumienia. W ramach prac dokonane zostaną docieplenia obiektów poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych na poddaszach oraz ocieplenie stropów i stropodachów, wymiany okien i drzwi zewnętrznych, modernizacje instalacji ciepłej wody i centralnego ogrzewania, zmiana systemów grzewczych, wymianę części oświetlenia elektrycznego, zastosowanie w 42 obiektach odnawialnych źródeł energii: w 22 instalacji solarnych oraz w 23 pomp ciepła. Budynki przeznaczone do termomodernizacji generują duże straty w postaci energii oraz wysokie koszty eksploatacji. Po zakończeniu projektu uzyskany zostanie przychód pieniężny. W załączeniu opis wybranej technologii oraz zakres spełnianych norm wraz z opisem prac na każdym z obiektów.
W ramach projektu podjęte będą następujące działania:

 1. przeprowadzenie przetargów nieograniczonych na realizację (przewiduje się, że każda ze stron (partnerzy) przeprowadzi osobne postępowania przetargowe w odniesieniu obiektów własnych – tryb taki wynika z faktu ograniczonego rynku firm budowlanych, istnieje również możliwość połączenia zamówień dotyczących zadań każdego z partnerów,

 2. realizacja prac termomodernizacyjnych,

 3. promocja projektu.

ZAKRES PODMIOTOWY PROJEKTU: 
Struktura i sposób zarządzania projektem w fazie jego realizacji i po zakończeniu:

Liderem projektu będzie powiat szczecinecki. Lider jest stroną umowy o dofinansowanie i jest odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu. Dokumentacja projektu będzie przechowywana w siedzibie Lidera, natomiast Partnerzy będą przechowywać dokumentację źródłową dotyczącą zakresów własnych działań w realizacji projektu. Partnerzy uczestniczący w projekcie, zobowiązani będą w ramach dotrzymania warunków trwałości projektu utrzymywać w należytym stanie środki trwałe nabyte w związku z realizacją projektu oraz ponosić na nie nakłady. W terminie 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, nakłady te będą monitorowane przez Lidera, który jest odpowiedzialny za zapewnienie trwałości projektu zgodnie z art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Środki te w terminie 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu nie będą mogły być zbyte. W obiektach poddanych termomodernizacji zostaną utrzymane funkcje użyteczności publicznej wskazane we wniosku o dofinansowanie. Nakłady poczynione w wyniku robót infrastrukturalnych obejmujących projekt stają się własnością Partnerów. Na potrzeby realizacji projektu ze strony Lidera zostanie zatrudniony koordynator. Lider zapewni również zespół osób, które będą odpowiedzialne w szczególności za przepływy finansowe i rozliczenie finansowe projektu, za nadzór nad prawidłową realizacją projektu od strony prawnej, w szczególności procedurami zamówień publicznych. Ponadto u każdego z Partnerów zostanie wskazana osoba koordynująca realizację zadań na poziomie Partnera, która będzie m.in. odpowiedzialna za ścisłą współpracę z Koordynatorem projektu ze strony Lidera. Partnerzy zapewnią również zespół urzędników, którzy będą odpowiedzialni za realizację inwestycji własnych Partnerów. 

Zgodnie z podpisaną umową partnerską Lider będzie odpowiedzialny przede wszystkim za zarządzanie projektem zgodnie z umową na dofinansowanie, egzekwowanie zobowiązań od Partnerów projektów, sporządzanie i przedstawienie raportów z postępów realizacji projektu, w tym sprawozdań finansowych, zarządzanie budżetem i występowanie z wnioskami o płatność, otrzymywanie płatności oraz refundację projektu Partnerom, czuwanie nad prawidłowością rzeczową i finansową realizacji projektu, czuwanie nad prawidłowością całości wydatków kwalifikowanych, nadzór nad projektem w części realizowanej przez pozostałych Partnerów, zapewnienie informacji i promocji projektu zgodnie z wymogami PO IiŚ oraz zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu 1828/2006. 

Partnerzy będą odpowiedzialni wspieranie Lidera w sporządzeniu sprawozdań z postępów realizacji projektu, stosowanie odrębnego systemu księgowego lub odrębnego kodu księgowego dla rozliczenia wydatków związanych z realizacją projektu, zarządzanie przydzielonymi środkami finansowanymi, w tym rozliczenie transz/zaliczek dotacji z Liderem; promowanie projektu zgodnie z wymogami PO IiŚ tj. zapewnienie informacji i promocji projektu zgodnie z wymogami PO IiŚ oraz zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu 1828/2006. 

Lider upoważnił partnerów do ponoszenia kosztów w ramach projektu, w określonym przez harmonogram zakresie robót przewidzianych dla każdego z partnerów.