Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Organizacje pozarządowe

Dodaj nową
Brazylijskie Jiu Jitsu Szczecinek
Kluby sportowe
Miasto Szczecinek
Adres
Plac Wolności 6
78-400 Szczecinek

Gmina: Miasto Szczecinek

Poczta: Szczecinek 

Cele:

Celem Klubu jest dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie członków Klubu.

Uczniowski Klub Sportowy "Tytan"
Gmina Biały Bór
Adres
Dworcowa 19
78-425 Biały Bór

Gmina: Biały Bór

Poczta: Biały Bór

Cele:

 1. Planowanie i organizacja pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyją i materialną rodziców i sympatyków klubu.
 2. angazowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na terenie działania samorządu terytorialnego oraz poza nim.
 4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
 5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
 6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
 7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu.
Gminny Klub Sportowy GROM Turowo
Kluby sportowe
Gmina Szczecinek
Adres
Turowo 27
78-400 Turowo
Strona internetowa
http://grom.turowo.pl/

Gmina: Szczecinek

Cele:

 1. Animowanie działań społecznych, edukacyjnych i gospodarczych na rzecz rozwoju sportu, rekreacji, oświaty, kultury i nauki,
 2. Propagowanie działalności sportowej oraz różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, aktywnego wypoczynku, rekreacji, rozwijania zainteresowań, prowadzenia zdrowego trybu życia, integracji i innych,
 3. Kształtowanie pozytywnych wzorców osobowości o wysokich wartościach moralnych,
 4. Poprawa standardu życia społeczności na terenach wiejskich,
 5. Pobudzanie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców, w tym grup takich jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezrobotni, dzieci i młodzież i innych,
 6. Integracja środowiska lokalnego,
 7. Wspieranie osób zagrożonych marginalizacją i będących w trudnej sytuacji życiowej.
Szczecineckie Stowarzyszenie "Darta"
Stowarzyszenia KRS
Miasto Szczecinek
Adres
Polna 8C
78-400 Szczecinek

Gmina: Miasto Szczecinek

KRS: 0000016178

Gminny Klub Sportowy "OLDBOYS" Barwice
Kluby sportowe
Gmina Barwice
Adres
Zwycięzców 22
78-460 Barwice

Gmina: Barwice

Poczta: Barwice

Fax: 94 373 63 49

Cele:

 1. Rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie poziomu tych dyscyplin.
 2. Organizacja imprez rekreacyjnych oraz turystycznych.
 3. Dbałość o rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej.
 4. Czynny udział w życiu kulturalnym i społecznym.
Portal Szczecineckich Organizacji Pozarządowych
Portal Organizacji Pozarządowych
Strona internetowa
http://www.organizacjeszczecinek.pl/
Białoborskie Stowarzyszenie Sołtysów
Stowarzyszenia KRS
Gmina Biały Bór
Adres
Żymierskiego 10
78-425 Biały Bór

Gmina: Biały Bór

KRS: 0000314874

Poczta: Biały Bór

Fax: 94 373 97 45

Cele:

 1. Działanie na rzecz rolnictwa i wsi w zakresie jej rozwoju pod względem dostępności zasobów kultury i nauki.
 2. Organizacja szkoleń w zakresie postępu biologicznego, współpraca z innymi organizacjami o podobnym charakterze.
 3. Korzystanie z możliwości wymian młodzieży z zaprzyjaźnionych organizacji zagranicznych.

Działalność:

 1. Działalność opiera się na ścisłej współpracy z tutejszym samorządem miejskim i jednostkami mu podległymi (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury).
 2. Do osiągnięć należą:
 • szeroko rozwinięte i rozpowszechnione szkolenia,
 • pomoc rolnikom z trenu gminy Biały Bór,
 • współpraca z SHiUZ Szczecinek z zakresu doboru odpowiednich ras zwierząt hodowlanych i ich zastosowania,
 • wymiana młodzieży z zaprzyjaźnionymi gminami niemieckimi (Saltzhausen, Plowen).

Plany:

 1. Rozwój kultury wsi poprzez coroczną pielgrzymkę sołtysów i środowisk wiejskich do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu.
 2. Spotkania z aktualnie urzędującym Ministrem Rolnictwa oraz Prezesem Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.
Barwickie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych "RAZEM"
Stowarzyszenia KRS
Gmina Barwice
Adres
Czaplinecka 14
78-460 Barwice

Gmina: Barwice

KRS: 0000157266

Poczta: Barwice

Fax: 94 373 60 22

Godziny urzędowania: brak stałych godzin urzędowania

Cele:

 1. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających niesienia pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym.
 2. Upowszechnianie zdrowia i kultury.
 3. Wspieranie działań najbardziej aktywnych członków społeczności lokalnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Plany:

 1. Stworzyszenie swą działalność skupia głównie wokół spraw osób niepełnosprawnych, a szczególnie działań na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej.
 2. Plany dotyczą projektów na rzecz poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych oraz poprawy estetyki miejsca zamieszkania.
"Człowiek Sztuki"
Fundacje
Miasto Szczecinek
Adres
9-go Maja 26-28 m.5
78-400 Szczecinek

Gmina: Miasto Szczecinek

KRS: 0000337450

Poczta: Szczecinek

Cele:

 1. Działalność na rzecz:
  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  • udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,
  • integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • aktywności charytatywnej
  • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  • mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
  • integracji cudzoziemców,
  • ochrony i promocji zdrowia,
  • osób niepełnosprawnych,
  • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  • równych praw kobiet i mężczyzn,
  • osób w wieku emerytalnym,
  • wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
  • wspomagania rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
  • wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
  • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
  • dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  • turystyki i krajoznawstwa,
  • porządku i bezpieczeństwa publicznego,
  • obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
  • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
  • udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
  • ratownictwa i ochrony ludności,
  • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
  • upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
  • integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  • promocji i organizacji wolontariatu,
  • pomocy Polonii i Polakom za granicą,
  • kombatantów i osób represjonowanych,
  • promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
  • rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
  • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
  • organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie realizacji przez te podmioty działań w sferze pożytku publicznego,
  • wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę,
  • dobroczynności,
  • rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

Akrobatyczny Klub Sportowy DARZBÓR w Szczecinku
Kluby sportowe
Miasto Szczecinek
Adres
Koszalińska 64g / 8
78-400 Szczecinek
Strona internetowa
http://www.akrobatyka.szczecinek.pl/

Gmina: Miasto Szczecinek

Poczta: Szczecinek

Cele:

 1. Popularyzacja, rozwój sportu oraz szkolenie sportowe i rekreacyjno-sportowe zawodników w akrobatyce sportowej, skokach na trampolinie, gimnastyce sportowej, fitness i tańcu sportowym.
 2. Organizowanie, rozwijanie kultury fizycznej, turystyki i rekreacji wśród członków Klubu i społeczności lokalnej.
 3. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu.
 4. Upowszechnianie edukacji ekologicznje, szczególnie wśród dzieci i młodziezy.
 5. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami. 
 6. Działanie na rzecz wyrównywania szans młodziezy z rodzin o trudnej sytuacji życiowej.
 7. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe:

 1. Zajęcia sportowe odbywają się na sali akrobatycznej przy Gimnazjum nr 3 w Szczecinku, ul. Krakowska 1.
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza"
Fundacje
OPP
Miasto Szczecinek
Adres
9 Maja 12/12
78-400 Szczecinek
Strona internetowa
http://www.organizacjeszczecinek.pl/

Gmina: Miasto Szczecinek

KRS: 0000238111

Godziny urzędowania: od wtorku do piątku, od 12:00 do 18:00

Cele:

 1. Cele statutowe Fundacji to prowadzenie działalności w zakresie:
  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • działalności charytatywnej,
  • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
  • ochrony i promocji zdrowia,
  • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
  • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym - przedsiębiorczości,
  • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności  oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
  • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
  • wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  • turystyki i krajoznawstwa,
  • porządku i bezpieczeństwa publicznego,
  • obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
  • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
  • ratownictwa i ochrony ludności,
  • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
  • upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
  • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  • promocji i organizacji wolontariatu,
  • pomocy Polonii i Polakom za granicą,
  • działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
  • promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
  • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
  • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,                                        
  • działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3  ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32.
 2. Cele te Fundacja realizuje poprzez:
  • wspieranie tak finansowe, czy materialne, jak i merytoryczne / szkoleniowo, informacyjnie, czy technicznie / osób fizycznych, organizacji pozarządowych, kościołów  i związków  wyznaniowych oraz instytucji rządowych i samorządowych – w zakresie potrzeb i działań, jakie obejmują cele statutowe Fundacji,
  • zbieranie i rozpowszechnianie informacji dotyczących sektora pozarządowego,
  • prowadzenie konsultacji i poradnictwa,
  • organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów oraz staży krajowych i zagranicznych, podnoszących kwalifikacje osób prywatnych lub przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i inicjatyw społecznych,
  • organizowanie i branie udziału w spotkaniach, seminariach i konferencjach z udziałem trzech sektorów: władz, środowiska biznesu i sektora pozarządowego, o zasięgu lokalnym, krajowym
  • i międzynarodowym,
  • prowadzenie prac badawczych, oświatowych oraz programów naukowych
  • udostępnianie materiałów i metod badawczych innym ośrodkom i osobom fizycznym zainteresowanym współpracą  przy prowadzeniu prac badawczych,
  • współpracę w zakresie wymiany informacji z podobnymi organizacjami na świecie,
  • działania oświatowe i popularyzatorskie,
  • upowszechnianie wiedzy o prowadzonych działaniach  i ich wynikach za pośrednictwem wszelkich nośników medialnych,
  • stworzenie i prowadzenie portalu / forum internetowego dotyczącego działań Fundacji,
  • finansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji osób znajdujących się w trudnej sytuacji  materialnej,
  • finansowanie zakupów urządzeń laboratoriów oraz niezbędnych aparatów i materiałów medycznych dla szpitali i przychodni,
  • wyposażanie poradni specjalistycznych w sprzęt diagnostyczny,
  • podejmowanie innych działań, skierowanych na realizację celów statutowych Fundacji. 
 3. Fundacja realizując swoje cele statutowe może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi i pozarządowymi.
 4. Fundacja może realizować zadania zlecone przez organy oraz jednostki administracji  rządowej i samorządowej.
 5. Realizując cele zawarte w ust.1 Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.  

Działalność:

 1. Zakres działalności:
  • wspieranie osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym (ubogich, bezrobotnych, niepełnosprawnych i starszych ) oraz działania na rzecz wzrostu ich kompetencji
   i odzyskania wiary we własne możliwości,
  • integracja i reintegracja społeczno - zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
  • działanie na rzecz rozwoju i aktywizacji oraz integracji środowiska lokalnych ngos.

 2. Misję swoją Fundacja realizuje przez następujące projekty pomocowe:
  • ”Klub wsparcia”
   w naszej siedzibie prowadzimy od 2007 roku "Klub Wsparcia Koleżeńskiego"- finansowany przez pierwsze dwa lata ze środków unijnych, w ramach większego projektu, realizowanego
   na obszarze 4 powiatów województwa zachodniopomorskiego, pn. „Praca w posagu” - miejsce spotkań wolontariuszy i pracowników Klubu z  osobami ubogimi, bezrobotnymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym - poszukującymi informacji o świadczonych przez różne instytucje i organizacje pozarządowe formach pomocy.
   W kolejnych latach realizowaliśmy powyższe dzieło już własnym sumptem, dzięki m. in. dotacjom z Urzędu Miasta Szczecinka oraz dofinansowaniu kosztów zatrudnienia pracowników
   ze środków PUP i PFRON. 
   Naszym zadaniem jest prowadzenie działań na rzecz osób oraz rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych lub poszukujących pracy poprzez zorganizowanie i prowadzenie profesjonalnej pomocy informacyjnej i edukacyjnej oraz kontynuację prowadzenia grupy środowiskowego wsparcia, czyli KW - w którym to miejscu nieodpłatnie pomagamy osobom potrzebującym przy pisaniu podań, CV, listów motywacyjnych, także umożliwiamy im samodzielną pracę przy komputerze, dzięki czemu mogą doskonalić swoje umiejętności obsługi pakietu MS Office, czy korzystania z Internetu.

   Działalność Klubu obejmuje również:
   • Punkt Informacyjny dla osób niepełnosprawnych – możliwość uzyskania kompleksowych informacji dotyczących zapisów ustaw, oferty rehabilitacyjnej, rewalidacyjnej i edukacyjnej lokalnej i w ośrodkach na terenie kraju, prowadzony przez zespół specjalistów we współpracy z lokalnymi instytucjami pomocowymi (MOPS I PCPR
   • „Szczecinecki Telefon Miłosierdzia” - 697 755 214: bank informacji umożliwiający kontakt pomiędzy osobami oferującymi pomoc rzeczową, materialną, czy w postaci nieodpłatnych usług,
    a osobami poszukującymi wsparcia.
    Pod tym numerem można dowiadywać się o używany sprzęt AGD, RTV, rehabilitacyjny lub meble - do oddania za darmo, jak również zgłaszać swoje prośby i zapotrzebowania. (czynny
    od poniedziałku do piątku, w godzinach : 10.00 - 18.00).
   • „Szczecineckie Forum Pomocy”-  dobrodzieje.org
   • forum pomocowo-informacyjne, na którym obok informacji o ofertach pracy, szkoleniach, ciekawych lokalnych inicjatywach można umieszczać nie tylko prośby o pomoc czy oferty pomocy, ale też napisać o swoich pasjach, osiągnięciach czy podzielić się ciekawostką wyszukaną w sieci.
   • Wycieczki edukacyjno-integracyjne dla osób niepełnosprawnych i starszych do ciekawych miejsc w naszej okolicy i na terenie całego kraju.
    Polega to na udostępnianiu przez 6 godzin dziennie - od 12.00 do 18.00 - 4 razy w tygodniu (od wtorku do piątku) naszej sali na potrzeby spotkań osób poszukujących pomocy z ludźmi
    o w/w umiejętnościach. 
    Obok tego pomagamy naszym petentom w pozyskaniu potrzebnej im wiedzy poprzez umożliwienie im kontaktu z fachowcami z terenu całej Polski - za pośrednictwem Internetu.
   • "Punkt Informacyjny Rady Programowej Organizacji Pozarządowych w Szczecinku", której jesteśmy współtwórcami i członkami Prezydium – miejsce wymiany informacji i doświadczeń oraz poszukiwania obszarów wspólnych działań przez ngos z naszego miasta i powiatu – mieści się w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku, ul. 9 Maja 12 w siedzibie Fundacji
    (w godzinach: 12.00-18.00, od wtorku do piątku) oraz – pod adresem naszego portalu:
    www.organizacjeszczecinek.pl Udzielamy tutaj przedstawicielom lokalnych NGOs oraz osobom zainteresowanym utworzeniem organizacji pozarządowej, czy podmiotu ES, informacji o aktualnych szkoleniach, konkursach, inicjatywach, czy ważnych sprawach dotyczących NGOs
    – z jednej strony, a z drugiej -  informujemy lokalne środowisko o działaniach NGOs powiatu szczecineckiego.
   • Współuczestniczymy również w organizowaniu szkoleń i kursów, czy spotkań informacyjno- integracyjnych dla przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych.

 3. Nasi partnerzy i realizowane wspólnie projekty:
  • Klaster NGO Powiatu Szczecineckiego, którego - obok członków Stowarzyszeń: Kobiet Aktywnych ze Szczecinka, Porozumienie Samorządowe z Barwic oraz Stow. Na Rzecz Rozwoju Oświaty
   i Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Krosinie - jesteśmy współtwórcami, czego celem ma być wzmożenie działań na rzecz lokalnego środowiska NGOs i mieszkańców powiatu szczecineckiego. 
   Z organizacjami powyższymi prowadzimy różnorodne działania, wspierając się wzajemnie,
  • Rada Programowa Organizacji Pozarządowych w Szczecinku, której jesteśmy współtwórcami - platforma wymiany informacji i doświadczeń oraz poszukiwania obszarów wspólnych działań przez ngos z naszego miasta i powiatu. Na potrzeby funkcjonowania biura Prezydium Rady użyczamy lokalu Fundacji oraz administrujemy nasz wspólny portal: organizacjeszczecinek.pl
  • Wojewódzkie sieci organizacji pozarządowych: ZaFOS, Zachodniopomorska Federacja Pozarządowa i  KOMPAS, w ramach których współpracujemy z innymi organizacjami realizującymi zbliżone do naszych cele statutowe,
  • Starosta powiatu szczecineckiego i PUP w Szczecinku – wspierają nasze działania poprzez umożliwienie zatrudniania naszych pracowników i stażystów w formie subsydiowanego zatrudnienia oraz wspiera finansowo lub merytorycznie niektóre z naszych projektów,
  • PFRON – otrzymujemy dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnianych przez nas niepełnosprawnych pracowników,
  • Urząd Miasta Szczecinek - udostępnia nam z zasobów Szczecinka lokal na siedzibę i wspiera finansowo lub merytorycznie niektóre z naszych projektów,
  • Firma “ABATEK” – wspólna praca nad profesjonalnym portalem dla ngo ze Szczecinka i powiatu szczecineckiego:    www.organizacjeszczecinek.pl

Plany:

 1. Kontynuacja i rozwój w/w projektów oraz dalsze działania mające na celu pełniejszą realizację celów statutowych.
 2. Współpraca z dotychczasowymi oraz nowymi podmiotami, mająca na celu osiąganie w/w zamierzeń.

Informacje dodatkowe:

Osoby potrzebujące pomocy, jak i osoby prawne, czy prywatne chcące wesprzeć merytorycznie, finansowo lub nowoczesnym sprzętem, itp. działalność naszej Fundacji zapraszamy do naszej siedziby (mieszczącej się w budynku Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku - drugie piętro, pokój nr 12) od wtorku do piątku, w godz.: 12.00 - 18.00.
Tym zaś, którzy zechcieliby wesprzeć nas finansowo poprzez wpłaty na konto bankowe podajemy potrzebne dane:

Fundacja  "Miłosierdzie i Wiedza",
ul. 9 Maja 12/12
78-400 Szczecinek
KRS:0000238111,
NIP: 6731787762,REGON: 320077302
 
Nasz Bank:  
Bałtycki Bank  Spółdzielczy
Plac Sowińskiego 2
78-400 Szczecinek

Nr konta: 36 8566 1042 0500 6557 5004 0001
Z dopiskiem: „Na działalność  statutową i koszty z tym związane”

Adres Naszej strony internetowej: www.dobrodzieje.org
oraz portalu szczecineckich ngos: www.organizacjeszczecinek.pl

tel.: 697-755-214
adres e-mail: fundacja_miw@o2.pl


Nasz adres korespondencyjny:
ul. 9 Maja 12/12
78-400 Szczecinek 3,S.P.11 

 

 

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.