Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Organizacje pozarządowe

Dodaj nową
Stowarzyszenie "MUZYCZNA"
Stowarzyszenia KRS
Miasto Szczecinek
Adres
Czesława Miłosza 18
78-400 Szczecinek

Gmina: Szczecinek

KRS: 0000748196

Poczta: Szczecinek

Cele:

 1. Pomoc promocyjna, finansowa, rzeczowa i organizacyjna szkoły muzycznej I i II stopnia im. Oskara Kolberga w Szczecinku.
 2. Pomoc w rozwijaniu i upowszechnianiu kultury muzycznej w środowisku lokalnym.
 3. Podejmowanie działalności charytatywnej na rzecz uczniów w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.
 4. Podejmowanie działań na rzecz uczniów niepełnosprawnych.
 5. Wspieranie działań szkoły na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między instytucjami, w tym ze szkołami zagranicznymi o profilu artystycznym.
 6. Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
 7. Upowszechnianie idei wolontariatu.
 8. Pomoc finansowa i rzeczowa, w tym fundowanie stypendiów dla uczniów wybitnie uzdolnionych lub potrzebujących.
 9. Promowanie kreatywnych nauczycieli.
Stowarzyszenie "Przyjaźń bez granic"
Stowarzyszenia KRS
Gmina Szczecinek
Adres
Jelenino 3
78-400 Szczecinek

Gmina: Szczecinek

KRS: 0000740483

Poczta: Szczecinek

Cele:

 1. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: edukacyjnego, kulturalnego i społecznego społeczności lokalnej, a także tworzenie warunków sprzyjających twórczości, aktywności poznawczej, społecznej, obywatelskiej i zawodowej mieszkańców gminy Szczecinek.
 2. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych w dziedzinie edukacji, kultury, sztuki, turystyki i sportu.
 3. Integracja mieszkańców gminy Szczecinek, przeciwdziałanie bezradności, wykluczeniu społecznemu bezrobociu, marginalizacji społecznej i innym negatywnym zjawiskom społecznym.
 4. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.
 5. Popularyzacja wartości patriotycznych i podnoszenie poczucia przynależności narodowej.
 6. Zapoznanie się z dorobkiem kultury narodowej i oświatowej oraz twórcze zaangażowanie w rozwój życia kulturalnego.
 7. Utrzymywanie kontaktów i współpraca z instytucjami w kraju i na świecie.
 8. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy społeczności lokalnej ze społecznościami lokalnymi innych państw Unii Europejskiej.
 9. Prowadzenie działalności turystycznej i krajoznawczej.
 10. Propagowanie wiedzy historycznej, w tym ochrona miejsc pamięci i kultury.
 11. Promocja i organizacja wolontariatu.
 12. Działalność na rzecz ochrony zdrowia i promocji idei zdrowego społeczeństwa.
 13. Dbanie o rozwój fizyczny społeczeństwa.
 14. Prowadzenie działalności turystycznej i krajoznawczej.
 15. Rozwijanie zainteresowań i potencjału młodego pokolenia mieszkańców gminy Szczecinek.
 16. Współdziałanie z innymi organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi oraz nawiązywaniu kontaktów z zagranicznymi podmiotami w ramach współpracy.
Stowarzyszenie Jeziora w Okolu "GŁĘBSKO"
Stowarzyszenia KRS
Miasto Szczecinek
Adres
Trzesiecka 65
78-400 Szczecinek

Gmina: Miasto Szczecinek

KRS: 0000716900

Poczta: Szczecinek

Cele:

 1. Prowadzenie działań na rzecz ochrony srodowiska, ze szczególnym uwzględnieniem Jeziora Głębsko w Okolu (Gmina Borne Sulinowo) z przyległymi terenami.
 2. Harmonizacja ochrony przyrody z rozwojem turystyki rekreacyjnej, wypoczynkowej, rowerowej i wędkarskiej na obszarze jeziora Głębsko.
 3. Propagowanie wędkarstwa i etyki wędkarskiej.
 4. Kształtowanie i dbałość o środowisko naturalne.
 5. Ochrona łowisk i zwalczanie kłusownictwa.
 6. Rozwijanie zainteresowań środowiskiem naturalnym i sportem wędkarskim.
 7. Ochrona łowisk oraz pozyskiwanie nowych terenów wędkarskich.
 8. Działanie w celu restytucji zanikających gatunków ryb i ptactwa wodnego.
 9. Działanie na rzecz ochrony przyrody i rozwijania edukacji ekologicznej, w tym promocja różnych aspektów ekologicznego stylu życia.
 10. Współpraca z samorządami oraz zakładami pracy w zakresie popularyzacji sportu wędkarskiego oraz rekreacji.
 11. Czynny udział w kulturalnym, gospodarczym i społecznym rozwoju gminy i powiatu.

Informacje dodatkowe:

Skład Zarządu:

 1. Roman Józef Arendacz - Prezes Zarządu;
 2. Zbigniew Gołucki - Wiceprezes Zarządu;
 3. Andrzej Durka - Wiceprezes Zarządu;
 4. Zbigniew Awdycki - Skarbnik Stowarzyszenia;
 5. Katarzyna Monika Wilczak - Socha - Sekretarz Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie "Sobieski na 5-tkę"
Stowarzyszenia KRS
Miasto Szczecinek
Adres
Boh. Warszawy 31-35 lok. 109
78-400 Szczecinek

Gmina: Miasto Szczecinek

KRS: 0000707878

Poczta: Szczecinek

Cele:

 1. Pomoc promocyjna, finansowa, rzeczowa i organizacja szkole.
 2. Podejmowanie działań na rzecz edukacji, oświaty i wychowania.
 3. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz uczniów w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.
 4. Podejmowanie działań na rzecz uczniów niepełnosprawnych.
 5. Wspieranie szkoły w działaniach na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między instytucjami oświatowymi, w tym ze szkołami zagranicznymi.
 6. Wspomaganie organizacji regularnych zajęć pozaszkolnych.
 7. Wspomaganie szkoły na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
 8. Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
 9. Upowszechnianie ekologii, ochrony środowiska, dziedzictwa przyrodniczego.
 10. Promowanie kreatywnych nauczycieli.
 11. Kształtowanie postaw patriotycznych wśród dorosłych, dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie tradycji historycznych, narodowych i kulturowych, podtrzymywanie różnorodności kulturowej Polski.
 12. Upowszechnianie idei wolontariatu.
 13. Pomoc finansowa i rzeczowa dla ucznió wybitnie uzdolnionych oraz potrzebujących.

Informacje dodatkowe:

Zarząd Stowarzyszenia:

 1. Dorota Wilkanowska - Prezes Zarządu;
 2. Sylwia Monika Wysoczańska - Wiceprezes;
 3. Joanna Katarzyna Szczęśniak - Sekretarz;
 4. Justyna Magdalena Korytkowska - Skarbnik;
 5. Dariusz Jan Siubdzia - Członek Zarządu;
 6. Anna Zofia Gliszczyńska - Członek Zarządu;
 7. Marta Ewa Pisula - Witkowska - Protokolant.
Stowarzyszenie Nasza Gmina
Stowarzyszenia KRS
Gmina Szczecinek
Adres
Dalęcino 33
78-400 Szczecinek

Gmina: Szczecinek

KRS: 0000704009

Cele:

Celem statutowym stowarzyszenia jest realizacja zadań publicznych w zakresie:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. działalności charytatywnej;
 3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 4. ochrony i promocji zdrowia;
 5. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 6. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 7. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 8. działalności na rzecz seniorów;
 9. działalnościna rzecz rodziny;
 10. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 11. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 12. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 13. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 14. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 15. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 16. wspierania organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży;
 17. wpieranie działałności turystycznej
 18. wspieranie działalności na rzecz zdrowia;
 19. ekologii i ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 20. upowszechnianie i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 21. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 22. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy zagranicznej;
 23. promocji i organizacji wolontariatu;
 24. podejmowanie wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi.

Informacje dodatkowe:

Zarząd Stowarzyszenia:

 1. Dariusz Sawka - Prezes;
 2. Beata Mieczaj - Żydałowicz - Wiceprezes;
 3. Zofia Atmanowicz - Skarbnik;
 4. Przemysław Marcin Matyśniak - Sekretarz
Stowarzyszenie Nasze Dzieci przy Przedszkolu Publicznym im. Kornela Makuszyńskie
Stowarzyszenia KRS
Miasto Szczecinek
Adres
Wodociągowa 10C/1
78-400 Szczecinek

Gmina: Miasto Szczecinek

KRS: 0000697576

Poczta: Szczecinek

Cele:

 1. Podejmowanie działań na rzecz modernizacji i wzbogacania bazy lokalowe i dydaktycznej przedszkola;
 2. Zakładanie, prowadzenie i wspieranie działalności społecznych Przedszkola polegających na organizowaniu spotkań, imprez, kiermaszów, festynów i konkursów;
 3. Stwarzanie waunków do rozwoju psychoruchowego dziecka, w tym likwidowaniu barier architektonicznych;
 4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 5. Uczestniczenie w życiu kulturalno - społecznym miasta;
 6. Poznawanie przyrody i zagadnień ekologicznych, propagowanie postaw proekologicznych, służących rozwojowi osobowości dzieci w duchu szacunku do innych istnień;
 7. Poznawanie historii i tradycji własnego regionu;
 8. Ochrona i promocja zdrowia oraz pomocy społecznej;
 9. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego;
 10. Realizacja programów profilaktycznych na rzecz pomocy dzieciom niepełnosprawnym;
 11. Wspomaganie dzieci w kształtowaniu uzdolnień, rozwijanie talentów artystycznych.

Informacje dodatkowe:

Skład Zarządu:

 1. Anna Rosicka - Harun  - Prezes Zarządu;
 2. Agata Dorota Łukaszewicz - Wiceprezes Zarządu;
 3. Agnieszka Monika Lechowicz - Wiceprezes Zarządu;
 4. Mariola Balcerzyk - Skarbnik;
 5. Dorota Maria Seredyn - Sekretarz.
Stowarzyszenie DEMETER - POLSKA
Stowarzyszenia KRS
Gmina Szczecinek
Adres
Janowo 7
78-404 Janowo

Gmina: Szczecinek

KRS: 0000234299

Ulica: Janowo 7

Kod pocztowy: 78-404 Janowo

Poczta: Szczecinek

Cele:

Celem Stowarzyszenia jest propagowanie idei rolnictwa biologiczno-dynamiczneo oraz rozwój produkcji i sprzedaży żywności ekologicznej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Insprowanie, tworzenia gospodarstw biologiczno - dynamicznych;
 2. Rozwijanie bazy produkcyjnej i sieci sprzedaży żywności ekologicznej;
 3. Badanie i rozwój rolnictwa i środowiska naturalnego w oparciu o wytyczne i założenia Międzynarodowego Związku Demeter;
 4. Działalość w zakresie edukacji rolniczej;
 5. Wspieranie inicjatyw gspodarczych członków Stowarzyszenia;
 6. Zarządzanie znaiem towarowym Demeter;
 7. Działania marketingowe na rzecz marki Demeter;
 8. Wspieranie członków Stowarzyszenia w ich działalności zawodowej.

Informacje dodatkowe:

Członkowie Zarządu:

 1. Krzysztof Rzeźnicki - Prezes Zarządu:
 2. Jakob Johannes  Ganten - Wiceprezes;
 3. Dorothee Himmele - Doll - Skarbnik;
 4. Zofia Seweryna Bechler - Sekretarz;
 5. Zbigniew Kwiatkowski - Członek Zarządu.

 

Stowarzyszenie Szczecinecka Grupa Motocyklowa
Stowarzyszenia KRS
Miasto Szczecinek
Adres
Warszawska 6D/3
78-400 Szczecinek

Gmina: Szczecinek

KRS: 0000684114

Poczta: Szczecinek

Cele:

 1. Popularyzowanie wiedzy o histrii motoryzacji;
 2. Skupianie miłośników motoryzacji motocyklowej dla utrzymania i stałego pogłębiania więzi koleżeńskich;
 3. Promowanie i rozpowszechnianie ruchu motocyklowego i idei motocyklizmu w społeczeństwie;
 4. Upowszechnianie turystyki motocyklowej;
 5. Ochrona motocykli zabytkowych;
 6. Propagowanie kultury w ruchu drogowym;
 7. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy wizerunku motocyklistów w społeczeństwie i poszanowania motocyklistów, jako uczestników ruchu drogowego;
 8. Podejmowanie inicjatyw w zakresie działałności charytatywnej i dobroczynności;
 9. Szerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych;
 10. Inicjowanie, popieranie i dofinansowanie różnych form doskonalenia i dokształcania członków klubu;
 11. Wspieranie inicjatyw naukowych, gospodarczych, społecznych i badawczych członków stowarzyszenia;
 12. Wspieranie działalności dydaktyczno - wychowawczej placówek oświatowo - wychowawczych na terenie powiatu szczecineckiego;
 13. Promocja i budowanie pozytywnego wizerunku powiatu szczecineckiego;
 14. Krzewienie kultury fizycznej i sportu motorowego.
Stowarzyszenie BE HAPPY
Stowarzyszenia KRS
Gmina Borne Sulinowo
Adres
Aleja Niepodległości 21
78-449 Borne Sulinowo
Strona internetowa
www.facebook.com/stowarzyszeniebehappy

Gmina: Borne Sulinowo

KRS: 0000682587

Poczta: Borne Sulinowo

Cele:

 1. Działalność sportowa wśród dzieci i młodzieży;
 2. Upowszechnianie stylu życia i czynnego wypoczynku;
 3. Stwarzanie właściwych warunków do uprawiania szeroko pojętej aktywności fizycznej i specjalistycznego szkolenia w różnych dziedzinach sportu;
 4. Propagowanie aktywnego rozwoju i zdrowego trybu życia, postaw otwartości i tolerancji społecznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
 5. Promocja sportu i turystyki aktywnej oraz rywalizacji sportowej;
 6. Organizacja imprez charytatywnych i integracyjnych;
 7. Edukacja prozdrowotna i proedukacyjna;
 8. Organizowanie wszelkich form integracji i aktywności społecznej;
 9. Wspieranie młodych talentów oraz promocja młodych sportowców;
 10. Propagowanie czynnego uprawiania sportu i szeroko rozumianej aktywności sportowej i fizycznej jako sposób na rozwój własnej osobowości;
 11. Działania na rzecz macierzyństwa, rodzicielstwa i rodziny;
 12. Wydawanie pubikacji;
 13. Szeroko pojęta pomoc zwierzętom bezdomnym oraz zwierzętom przebywającym w schroniskach dla zwierząt.

Informacje dodatkowe:

Skład Zarządu:

Barbara Magdalena Krosman - Prezes;

Krzysztof Kamil Olkowski - Wiceprezes;

Ewa Jóskowska - Skarbnik.

Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Piłkarska" w Szczecinku
Miasto Szczecinek
Adres
Piłsudskiego 3
78-400 Szczecinek
Strona internetowa
http://www.ap.szczecinek.pl/

Gmina: Miasto Szczecinek

Poczta: Szczecinek

Cele:

Celem Klubu jest dbałośc o prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci i młodziezy szkolnej miasta Szczecinka oraz rozwoju kultury fizycznej, w szczególności poprzez wychowanie fizyczne, sport, rekreację ruchową i rehabilitację ruchową.

Stowarzyszenie CEZAR w Gwdzie Wielkiej
Stowarzyszenia KRS
Gmina Szczecinek
Adres
Jeziorna 36
Szczecinek

Gmina: Szczecinek

KRS: 0000680494

 

Poczta: Szczecinek

Cele:

 1. Wzrost aktywności społeczności lokalnej;
 2. Podnoszenie jakości życia mieszkańców środowiska wiejskiego;
 3. Przeciwdziałanie uzależnieniom i propagowanie zdrowego stylu życia;
 4. Wszechstronny rozwój intelektualny i kulturalny dzieci i młodzieży;
 5. Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży pochodzących z różnych środowisk;
 6. Integracja europejska;
 7. Propagowanie humanitarnego traktowania zwierząt;
 8. Wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska;
 9. Współdziałanie z innymi podmiotami, organizacjami społeczno - gospodarczymi, zakładami pracy, samorządami;
 10. Działalność wspomagająca rozwój turystyki i bazy rekreacyjno - wypoczynkowej;
 11. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 12. Podnoszenie umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii, informacji komputerowych oraz uświadamianie o zagrożeniach cyberprzestrzeni.
Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy "ORLĘ" Szczecinek
Miasto Szczecinek
Adres
Mickiewicza 2
78-400 Szczecinek

Gmina: Miasto Szczecinek

Poczta: Szczecinek

Cele:

 1. Opieka szkoleniowo-wychowawcza nad młodzieżą uzdolnioną do uprawiania żeglarstwa, w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców, trenerów, instruktorów i sympatyków Klubu.
 2. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
 3. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
 4. Propagowanie wśród społeczeństwa żeglarstwa i jego zdrowotnych i wychowawczych walorów.
 5. Integrowanie środowiska osób niepełnosprawnych ze środowiskiem żeglarskim.
2
24
DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.