Oto logo strony. Piękne ono jest

28 listopada odbędzie się 69. sesja Rady Powiatu

28 listopada br. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej im. Józefa Macichowskiego Starostwa Powiatowego w Szczecinku odbędzie się 69. sesja Rady Powiatu.

Zdjęcie do 28 listopada odbędzie się 69. sesja Rady Powiatu

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów poprzednich sesji (Nr LXVI/2023 z 15.09.2023 r., Nr LXVII z dnia 12.10.2023 r. oraz Nr LXVIII/2023 z 20.11.2023 r.).

4. Interpelacje i zapytania Radnych.

5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu Szczecineckiego.

6. Wolna trybuna dla zaproszonych parlamentarzystów, radnych sejmiku województwa zachodniopomorskiego, przewodniczących rad, burmistrzów i wójtów gmin Powiatu Szczecineckiego.

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023.

8. Podjęcie uchwał:

a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2023;

b) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2023-2024”;

c) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2023 – 2036;

d) w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Szczecineckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”;

e) w sprawie udzielenia Gminie Biały Bór pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji związanej z zakupem samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białym Borze;

f) w sprawie udzielenia Gminie Szczecinek pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji związanej z zakupem samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczych Laskach;

g) w sprawie udzielenia Gminie Szczecinek pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji związanej z zakupem samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie;

h) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu szczecineckiego na rok 2024;

i) w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2024;

j) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Szczecineckiego ( działka ewidencyjna 2/18 o pow. 0,1277 ha w obrębie ewid. Nr 0008)

k) w sprawie określenia linii komunikacyjnej użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Szczecinecki;

l) w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Szczecineckim i Powiatem Koszalińskim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego;

m) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Powiatu Szczecineckiego;

n) w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Szczecineckiego.

9. Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Szczecineckiego na lata 2018 – 2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 – 2025” obejmujący lata 2021 – 2022.

10. Informacja o dokonanych analizach oświadczeń majątkowych radnych, członków Zarządu powiatu, sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osób zarządzających i członków organów zarządzających powiatową osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty, złożona przez:

a) Przewodniczącego Rady Powiatu w Szczecinku,

b) Starostę Szczecineckiego,

c) Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szczecinku, Człuchowie oraz Białogardzie.

12. Odpowiedź Starosty na interpelacje i zapytania radnych.

13. Wnioski i oświadczenia radnych.

14. Zamknięcie sesji.

powrót do kategorii
Poprzedni

Pozostałe
wydarzenia